Fredsundervisningens historia

Bengt Thelin (1924-2014) var undervisningsråd och byråchef i dåvarande Skolöverstyrelsen. Han var starkt engagerad i freds- och konfliktfrågor. Under hans tid upplevde fredsundervisningen i den svenska skolan en glansperiod som under de internationella fredsundervisningskonferenserna väckte internationell uppmärksamhet och blev något av en förebild. Se under SKOLA/Styrdokument de utdrag ur 1980 års läroplan för grundskolan som formulerats av Thelin.

Här finns Thelins text om fredsundervisningens historia, från Fredrika Bremers tid till vår, och hans tankar i början av 1990-talet kring vad fredsundervisning kan vara och bli:

Fredsundervisningen har en historia  – och en framtid av Bengt Thelin (1993)

Under sin tid på Skolöverstyrelsen (1969-89) uppdrog Bengt Thelin till den internationellt kände och verksamme forskaren professor Åke Bjerstedt vid Lärarhögskolan i Malmö att utreda begreppet ”fredsundervisning”. Skriften Lära för fred. Några reflektioner kring fredsorienterande aktiviteter i skolan – behov, problem och möjligheter gavs ut 1985 –  ”som ett led i SÖ:s strävan att stödja och stimulera ett samlat och systematiskt studium av ämnesövergripande karaktär om fredens problem.” Där formulerade han bl a  Några delmål för en fredsorienterad undervisning.

Se vidare under FORSKNING/Fredspedagogik, där Bjerstedts verk utförligt presenteras. 

År 1986 gav Skolöverstyrelsen ut ett servicematerial för lärare, skrivet av Bengt Thelin: ”Fredsundervisning. Fred-Frihet-Utveckling-Mänskliga rättigheter” (Liber 1986), med de tre nyckelorden tanke, känsla, handling. 1991  gav SÖ i sin serie ”Reports – Planning, Follow up, Evaluation”  ut ”Peace Education – a tentative introduction – en utökad version på engelska av samma skrift. (R 91:11). Den fick stor internationell spridning.

Under 1980- och 1990-talen talade man ofta om undervisningens internationalisering. Under tidens gång har inriktningen varierat.

Fortsatt forskning

Bengt Thelins påbörjade forskning om den svenska fredsundervisningens historia har senare följts upp av Ingela Nilsson, som 2015 vid Umeå universitet disputerade på avhandlingen Nationalism i fredens tjänst. Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. Nilsson ställer bl a kraven på fredsfostran i relation till den nationella fostran som helt dominerade inte minst historieundervisningen under mellankrigstiden. Se vidare FORSKNING/Fredspedagogik, där länk till avhandlingen finns.

Referenser

Bjerstedt, Åke (1985). Lära för fred. Några reflektioner kring fredsorienderande aktiviteter i skolan – behov, problem och möjligheter. Skolöverstyrelsen.

Nilsson, Ingela (2015). Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening,fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. Umeå universitet.

Thelin, Bengt (1986). Fredsundervisning. Fred-Frihet-Utveckling-Mänskliga rättigheter. Ett servicematerial från Skolöverstyrelsen. Liber.

Thelin, Bengt (1991). Peace Education – a tentative introduction. Skolöverstyrelsen, R 91:11.

Thelin, Bengt (1992). Fredsundervisningen har en historia – och en framtid. Artikel i Lärare för freds medlemstidning nr 1 1992 (red. Kalle Güettler)