Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men the defences of peace must be constructed

Eftersom krig uppstår i människors sinne, är det i människors sinnen som fredens försvar måste byggas

(inleder Unescos stadga, antagen i november 1945)

 

LÄRA FÖR FRED är ett nätverk sprunget ur yrkesgruppen Sveriges Lärare för Fred som upphört som förening. Vi fortsätter i nätverket att f arbeta för fred under mottot Från våldskultur till fredskultur. Vi är inriktade på undervisning på alla nivåer, tar vår utgångspunkt i konfliktforskningen och ser en tydlig likhet mellan konflikter på lokal och global nivå.

Syftet med hemsidan är att ge information, inspiration och material för att sprida kunskaper om fredsundervisning, framförallt konflikthantering. Målgrupper är pedagoger för alla åldersgrupper från förskola till högskola, folkbildningen,  samt föräldrar och andra intresserade. En annan målgrupp är fredsrörelsen, som vi är en del av. Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet.

Fred innebär mer än frånvaro av krig. Våld är fredens motsats. Fredskultur är ett begrepp myntat inom FN-systemet. 2000-2010 utropades av FN:s generalförsamling enhälligt till “Det internationella decenniet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn” – med ett huvudansvar lagt på skolan.

MENYN

Varje meny och undermeny har en startsida med inledande text och/eller kort innehållsbeskrivning. Börja gärna med den!

KALENDARIUM presenterar de aktuella föreläsningar, seminarier, kurser och debatter i  freds- och konfliktfrågor som arrangeras  inom freds-och bildningsverksamhet. I vissa fall kan vi få referat eller länk som gör att fler kan ta del av evenemanget senare. Se nedan under FREDSRÖRELSEN. Vi tar gärna emot material.

SKOLA  handlar om pedagogik från förskola till högskola och bildningsverksamhet. Menyn inleds med en kartläggning av begreppen Fredsundervisning och Fredskultur och av de Styrdokument som gäller för skolan i dessa frågor.

Den goda skolan vill ge en bild av den skolkultur som skapar trygghet och gynnar personlig utveckling.   Konflikthantering ,   Interkulturell  förståelse , Mobbning ,  Mänskliga rättigheter , Demokrati , Nedrustning   presenterar, vart och ett med en grundläggande inledning,  det rika undervisnings- och fortbildningsmaterial som kommit till för att förverkliga visionerna, med en rad färdiga lektionsförslag.  Alla dessa grundstenar i fredsundervisningen berör och förutsätter varandra. Tillsammans utgör de grunden för vad som internationellt kallas fredsundervisning. Mycket är direkt användbart också för distansundervisning.

Materialet finns här dels inlagt direkt som en grundkurs, dels kompletterat med bifogade filer/länkar för fortsatt läsning och fördjupning. Det uppdateras fortlöpande. Nyinlagt material presenteras på denna sida i rutan AKTUELLT.

FORSKNING     vill ge en nyckel till freds-och konfliktforskningen genom undermenyerna Fred – våld, Konflikt, Ickevåld, Ett nytt säkerhetsbegrepp, Medling. Tillsammans erbjuder de en kort grundkurs i internationell konfliktkunskap, och visar att begreppet konflikt har samma struktur på individ- som på internationell nivå.

Här presenteras också forskning inom Dramapedagogik, som i grunden handlar om konflikthantering; 2019 tillkom undermenyn DRACON , en vetenskaplig utvärdering av det internationella forskningsprojekt om konflikthantering genom drama som nu pågått i 10 år med starkt positivt och evidensbaserat resultat. Här finns också början till en översikt av den rika internationella forskningen  om Fredspedagogik.                                    

FREDSRÖRELSEN  presenterar de större svenska fredsorganisationerna och deras arbete, aktiviteter, seminarier och debattartiklar. Föredrag och seminarier läggs in i undermenyn Referat som text och internetlänkar (t ex YouTubeklipp) när de ses som särskilt värdefulla. I undermenyn Aktuellt förs aktuella föredrag och artiklar in. Vartefter flyttas de sedan till respektive meny.

MILJÖ Den här siten kompletterades i slutet av 2019 med denna meny om miljö och klimat. Det har kommit rapporter kring militärens enorma växthusgasutsläpp och samband mellan krig, krigsövningar och miljön. Det är en högst aktuell fråga och mer kommer att föras in.

LITTERATUR. Tills vidare finner du litteraturen huvudsakligen under respektive meny. Litteratur som vi nu sätter in, antingen den är nyutgiven eller av äldre datum, placeras under den här menyn som kommer att fyllas på.

LÄNKAR  är ganska omfattande. Den fylls på vartefter och uppdateras när vi upptäcker att någon adress är ändrad.

SÖKFUNKTION avslutar menyraden med ett förstoringsglas. KALENDARIET har en egen sökfunktion.

Urvalet av texter bygger i mycket på vår tillgång till copyright. Många fler finns som vi gärna velat lägga in. Till dem refererar vi, länkar där så är möjligt och hoppas efterhand få återkomma med fler.

Denna hemsida har tagits fram av Ingrid Inglander, Anita Grünbaum och Karin Utas Carlsson. De presenteras under KONTAKT. Sidan är ännu under uppbyggnad och synpunkter tas gärna emot.

Allt material får kostnadsfritt laddas ned och användas under förutsättning att ursprung anges.

                                   Det finns ingen väg till fred – fred är vägen  (M.K Gandhi).