Forskning

Freds-och konfliktforskningen är en ung vetenskap.  Fred och konflikt lär ha funnits lika länge som människan. Men det har behövts två stora världskrig under ett halvt århundrade innan en forskning värd namnet uppstod vid universitet i England, USA, Australien. Först vid mitten av 50-talet började denna forskning institutionaliseras och ett erfarenhetsutbyte inledas mellan universitet och högskolor i olika delar av världen.

I Sverige bildades den första Institutionen för freds- och konfliktforskning år 1971 vid Uppsala universitets Samhällsvetenskapliga fakultet med uppgiften att bedriva “forskning och undervisning kring krigsorsaker, fredsprocesser  och säkerhetsproblematik”. Prefekt var Peter Wallensteen. 1985 fick institutionen sin första professor när Wallensteen fick den första Dag Hammarsköldprofessuren. I dag har man två professorer och ett stort antal doktorander. 2011 blev institutionen utsedd till ett av Rotary Internationals sju internationella fredscenter, vilket gör att studenter från hela världen kan söka Rotarystipendium för masterstudier i Uppsala.

I Uppsala pågår bl a forskning om medling och om hållbar fred. Department of Peace and Conflict Research vid Uppsala universitet.

Känt och använt över hela världen har Uppsala Conflict Data Program blivit. Se vidare www.pcr.uu.se.

Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa är ett samarbetsforum för Uppsala universitets forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Bland de utåtriktade verksamheterna återfinns seminarier, workshops och föreläsningar. Ett gästforskarprogram finns.

Uppsala har i dag fått många efterföljare med likartad målsättning, alla knutna till Samhällvetenskapliga fakulteten eller ämnet Statskunskap.

I Lund  studerar man krig, konflikthantering, fredsbyggande, konflikters ursprung och förlopp – med perspektiv som demokratiseringsprocesser, etnicitet, genus, religion. www.svet.lu.se 

I Göteborg finns institutionen för Globala studier som utbildar och forskar i hur föreställningar om hot, säkerhet och konflikter förändrats efter kalla kriget. Dess förste prefekt var professor em Björn Hettne. Institutionen har sedan dess varit inriktad på utveckling och tvärvetenskapliga globala studier.  www.globalstudies.gu.se.

Segerstedtinstitutet inrättades vid Göteborgs universitet 1 juli 2015 genom beslut av rektor. Institutets uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer.

Som ett nationellt resurscentrum ska Segerstedtinstitutet sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsutövande miljöer uppstår. Institutet ska verka för systematiskt arbete för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer. I detta arbete ska institutet samverka med offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.

I Göteborg bedrivs också sedan många år utbildning i konfliktkunskap vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.  Numera når utbildningen masternivå. Man är särskilt inriktad på arbetslivet. Det finns ett samarbete med Lärarutbildningen.

Umeå universitet erbjuder  grundläggande kunskaper om freds- och konfliktämnets historia, begrepp och teorier. Man forskar i orsaker till väpnade konflikter, fattigdom och social misär, och analyserar freds- och utvecklingssträvanden.

Växjö universitet erbjuder, förutom Masterstudier i Mänskliga rättigheter, också en 7,5 p kurs i Fredsförhandlingar.  

Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) har, förutom vår första utbildning i Mänskliga rättigheter, nu också på masternivå, en 7,5 p kurs i Fred, konflikt och religion.

Vid Stockholms universitet finns studier till masternivå i global utveckling. Där pågår också, inom Ekonomisk-historiska institutionen, forskning i  frågor om kärnvapennedrustning.

Vid Luleå tekniska universitet finns kurser i medling (15 hp) och förhandling (15 hp) under ämnet rättsvetenskap.

Flera lärosäten har en institution för Internationella relationer, som innehåller mycket freds- och konfliktforskning.

Fristående forskningsinstitut                                                                   

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute tillhandahåller en mängd information. Man presenterar sig som “The independent resource on global security”. Information om statistik hämtas därifrån.

Universitetet i Lund missade på 1980-talet att få en egen professur i freds- och konfliktkunskap (professurerna gick till Uppsala och  Göteborg). Fakultetsnämnden beslöt 1989 att lägga ned institutionerna för freds- och konfliktforskning, kvinnoforskning, miljöforskning och mänskliga rättigheter då man önskade att vara ett “disciplinunivesitet” och avskaffa tvärvetenskap. Institutionen för statsvetenskap har senare återupptagit freds- och konfliktkunskapen .

TFF, Transnational Foundation for Peace and Future Research, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, grundat 1986 av Lundaforskaren Jan Öberg och hans hustru Christina Spännar är ett helt oberoende forskningsinstitut. Här finns en mängd internationella forskningsartiklar och en blogg som följer den dagliga utvecklingen. Bidrag mottas gärna.

Den internationellt kände fredsforskaren Johan Galtung har grundat ett internationellt institut, transcend.org. På hemsidan presenterar man sig: “We are a Peace Development Environment Network. Our aim is to bring about a more peaceful world by using action, education/training, dissemination and research.” Även detta tar emot donationer för att vara oberoende av myndigheter.

International Peace Research Association, IPRA, är – enligt sin hemsida – den största och mest etablerade internationella organisationen för fredsforskning, grundad i Oslo 1959 av Johan Galtung.  Den ger ut flera tidskrifter och andra publikationer, bl a Journal of Peace Research,  som getts ut sedan 1964, och Journal of Peace Education, som regelbundet diskuterar teori, forskning och praktik. Peace Education Commission, PEC, är en kommission under IPRA. Se vidare menyn Fredspedagogik.