Presentationer

Representanter för föreningarna är välkomna med kompletteringar! Tag kontakt med oss! info@laraforfred.se

Ytterligare organisationer finns under LÄNKAR. Nedan återfinns traditionella fredsföreningar men också sådana som är mer kända för att arbeta med miljö, klimat, mänskliga rättigheter, solidaritet och, förstås, mot fattigdom och svält. Avgränsning är svår då faktiskt allt hänger samman i orsaker, dynamik och konsekvenser. Vår förhoppning är ett utökat samarbete när det gäller frågor som förenar. För att åstadkomma ett bättre samhälle behövs vi alla.

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen  www.svenskafreds.se

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen är världens äldsta och Sveriges största fredsförening med ca 8000 medlemmar. Den bildades 1883 och en av grundarna, K P Arnoldsson, fick Nobels fredspris.

Den är “en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati.” Man “arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.”

Genom åren har föreningens opinionsbildande verksamhet gett en rad resultat, från den fredliga unionsupplösningen med Norge till dagens frågor om  svensk vapenhandel (se föreningens hemsida).

I år, juni 2016, har Anna Ek efterträtts som ordförande av Agnes Hellström.

Föreningen har åtta aktiva lokalföreningar och ett relativt stort antal vilande. Det finns två intressegrupper, en för kärnvapennedrustning och en för konflikthantering och ickevåld, KIV.

Svenska Freds har en kärnvapengrupp. Under sommaren har medlemmar i den startat en blogg:
http://karnvapengruppen.blogspot.se/ Här kan man läsa om en rad manifestationer i landet under Hiroshimadagen 2017, den 6 aug.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) www.ikff.se

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League för Peace and Freedom (WILPF), en av världens äldsta fredsorganisationer, bildad 1915. Två av grundarna har tilldelats Nobels fredspris.  

Föreningens uppdrag är att ”arbeta för att stoppa och förhindra krig, se till att kvinnor finns representerade på alla nivåer i fredsprocesser, försvara kvinnors mänskliga rättigheter och främja social, ekonomisk och politisk rättvisa.”

För att uppnå detta mål bedriver IKFF påverkansarbete och opinionsbildning kring frågor om nedrustning och FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet – från gräsrotsnivå till högsta beslutande organ i FN. Föreningen har genom åren gett ut ett stort antal skrifter i dessa frågor, de senaste tillgängliga på föreningens hemsida.

IKFF Sverige samarbetar med sina systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.
IKFF har idag rådgivande status vid FN: s organ ECOSOC, UNCTAD, UNESCO, FAO, ILO och UNICEF.
IKFF har sektioner i 30 länder och lokalkretsar på åtta orter i Sverige.

Göteborgskretsen ger ut ett mycket informativt Nyhetsbrev.

Kristna fredsrörelsen  www.krf.se

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa, för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Den är djupt förankrad i den ekumeniska rörelsen och nära förbunden med International Fellowship for Reconciliation (IFOR), som bl a verkar för “early warning” och förebyggande av våldsutveckling i konfliktområden.

Bland föreningens permanenta projekt finns bl a fredsobservatörer i  Colombia, Guatemala och Mexico, och stöd till lokala fredsaktörer i krisområden. Ickevåld och religionsdialog är viktiga i föreningens samarbetsprojekt i Västsahara, Sudan, Sydsudan och Egypten. I Sverige ordnar föreningen kortare kurser i ickevåld, civilkurage och religionsdialog,  samt en 1-årig kurs i “Fred, ickevåld och ledarskap” i samarbete med Härnösands folkhögskola. Man verkar också för nedrustning och bättre vapenkontroll och var pådrivande när ett internationellt vapenhandelsavtal gick igenom i FN. Föreningen har varit och är starkt drivande för att det ska satsas mer på civila säkerhetslösningar och mindre på militära.

Kvinna till kvinna  www.kvinnatillkvinna.se

Kvinna till Kvinna bildades 1993 som en reaktion på våldet mot kvinnorna i kriget på Balkan. Sedan dess har mycket blivit bättre för kvinnor runt om i världen. Men livet för kvinnor på vissa platser har också blivit sämre. Mycket sämre. Därför finns vi på plats där det är som absolut tuffast att vara kvinna. Vi arbetar för att våldsutsatta kvinnor ska få hjälp och en bättre framtid. Vi arbetar för att stoppa sexuella övergrepp i skolor, skapa trygga platser längs flyktvägar och ge kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter världen över i 25 år. Idag är Kvinna till Kvinna en av världens främsta kvinnorättsorganisationer och har 100 samarbetspartners på plats i 20 länder runt om i världen som finns på plats i Europa, Afrika, Södra Kaukasien och i Mellanöstern.

Kvinna till Kvinna var en av 2002 års mottagare av The Right Livelihood Award, även kallat Det alternativa Nobelpriset. 

Kvinna till Kvinna är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse.

 • Vi grundades 1993 och har lång erfarenhet av att arbeta för kvinnors rättigheter över hela världen.
 • Vi utgår alltid från behoven på plats och arbetar långsiktigt.
 • Vi arbetar utifrån att jämställdhet är en förutsättning för fred och hållbar utveckling.

 

Kvinnor för fred

Kvinnor för fred är en partipolitiskt och religiöst oberoende förening som sedan slutet av 70-talet arbetat för nedrustning, mänskliga rättigheter och konfliktlösning utan våld – med fokus på kvinnor. Arbetet “samordnas på riksnivå men sker i självstyrande grupper utan hierarkier”, bl a i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Kiruna, Lysekil, Stockholm och Uppsala. Man arrangerar seminarier, ger ut en medlemstidning och initierar/deltar i fredsaktioner av olika slag, främst för nedrustning.

Svenska FN-förbundet  www.fn.se 

Svenska FN-förbundet arbetar för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN. FN-förbundet grundades 1957 och har i dag tusentals personer som medlemmar.

Svenska FN-förbundet har också…

 • ca 100 lokalföreningar som bedriver verksamhet över hela Sverige
 • ca 30 skolor som är FN-skolor
 • ca 90 anslutna riksorganisationer

FN-förbundet arbetar med frågor som fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati, fattigdomsbekämpning och utveckling. Förbundet deltar i debatten om FN:s framtid genom att påverka makthavare och beslutsfattare, informerar och utbildar genom exempelvis studieresor och seminarier, samt granskar Sveriges åtaganden gentemot FN-konventioner.

Ett omfattande skolmaterial om bl a MR, de globala utvecklingsmålen, fred, säkerhet och nedrustning, liksom den interaktiva världskartan Globalis med fokus på konflikter, finns på www.fn.se/engagera-dig/fniskolan

Amnesty International har en svensk sektion   www.amnesty.se

Mänskliga rättigheter ska gälla för alla – alltid!

Amnesty International bildades 1961 och är idag en global rörelse med ca 2 miljoner medlemmar. Amnestys vision är en värld där alla människor åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter.

Centrala frågor för Amnesty är rätten till åsikts- och yttrandefrihet, avskaffande av tortyr och dödsstraff samt rätten att inte bli diskriminerad på grund av etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös uppfattning. Amnesty arbetar med påtryckningar på makthavare för att förebygga och stoppa kränkningar av mänskliga rättigheter. Organisationen ställer krav på att de som kränker mänskliga rättigheter ska ställas inför rätta, på rättssäkra rättegångar  och på länders lagstiftning. Amnestys arbete omfattar också arbete för flyktingars asylrätt, minoriteters rätt till likabehandling och fattigdomsbekämpning.

Amnestys arbete handlar om att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. För att lyckas arbetar man både lokalt och internationellt, på individuell och statlig  nivå. Arbetet bygger på många människors ideella arbete, på kampanjer och aktioner, på enskilda insatser och på frivilliga bidrag. Amnesty är obunden i förhållande till alla stater, politiska ideologier, religioner och ekonomiska intressen.

Den svenska sektionen av Amnesty International bildades 1964. Svenska Amnesty har idag drygt 100 000 medlemmar.

Sveriges Fredsråd  www.frednu.se

Sveriges Fredsråd är en samverkansorganisation som sedan 1946 samlat ett antal fredsföreningar för påverkansarbete i freds- och nedrustningsfrågor. Man arbetar bl a mot militariseringen i rymden. Partipolitiskt obunden.  I dag ingår 8-10 föreningar, bl a Artister för fred, Kvinnor för fred, Somaliska föreningen, Svenska Fredskommittén och Svensk-kubanska föreningen. Man har också kontakt med fredsråd i andra länder.

Fredsrörelsen på Orust www.fredsrorelsen-pa-orust.se

Fredsrörelsen på Orust, bildad 1983, genomförde två år senare Fredsspelet som drog en stor publik. Föreningen är mycket aktiv och anordnar varje termin fyra – fem välbesökta seminarier och dessutom i december sedan 2013 en fest där Folkets Fredspris i enlighet med Alfred Nobels testamente utdelas. (Enligt testamentet ska fredspriset ges till nedrustning, fredskonferenser och “fredsförfäktare”.) Föreningen har under många år haft ett samarbete med Johan Galtung, Jan Öberg och Jörgen Johansen.

Man är aktiv med att skriva debattartiklar.

Man skriver referat av seminarier och dessa förs  in här under menyn VERKSAMHET/Referat av aktiviteter. De annonseras under KALENDER och förs över till VERKSAMHET/Tidigare händelser.

Föreningen Fredens Hus på Uppsala slott www.fredenshus.se

Huvudman för Fredens Hus (tidigare Fredsmuseum) är Föreningen Fredens Hus på Uppsala Slott. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 2003. Den har till ändamål att i Dag Hammarskjölds anda driva Fredens Hus på Uppsala Slott samt samla och förmedla kunskap i fredsfrågor. Verksamheten ska med lämpliga pedagogiska metoder skildra och diskutera nationellt och internationellt fredsarbete i ett brett perspektiv. En viktig målgrupp är unga människor.

Sedan Fredsmuseum invigdes 2005 i källarvalven på Uppsala slotts södra sida, har verksamheten utvecklats kraftigt. Skol- och ungdomsverksamheten når idag tusentals högstadie- och gymnasieungdomar i Uppsala och i närliggande områden och lär dem om konfliktlösning, hållbar utveckling och att bekämpa fördomar, rasism och mobbing. Genom exempelvis teaterföreställningar når verksamheten även en nationell publik.

Fredens Hus Göteborg  www.fredenshusgoteborg.se

Den ideella föreningen Fredens Hus Göteborg bildades februari 2018 av engagerade personer i fredsrörelsen i  Göteborg, aktiva i Fredsam. Det var efter modell av Fredens Hus på Uppsala Slott. Som nybildad liten, fattig förening fanns ej pengar till egna lokaler för utställningar och bokcafé (stor boksamling finns efter gåva av Åke Bjerstedts dödsbo). Däremot fanns engagemang och kunskap. Föreningen bokar in tider i det ganska nybildade Aktivitetshuset i Hammarkullen. Där hålls seminarier och träning i konflikthantering, ickevåld och medling. Utbildning och konsultverksamhet i skolor bedrivs. Utställningen “Forgiveness” har hyrts av Uppsala Fredens Hus som man samarbetar med. Nu finns utställningen på nätet så man kan arbeta därifrån. Föreningen samarbetar med andra organisationer under devisen För en fredskultur lokalt och globalt.

Fredsam i Göteborg  www.fredsam.se

Fredsam är ett nätverk där ett 10-tal fredsföreningar i Göteborg ingår, t ex IKFF, Svenska freds, Lära för fred, och Yrkesgrupperna mot kärnvapen, för fred. Från Fredsam knoppades år 2018 Fredens Hus Göteborg av. Denna organisation ingår i Fredsam. Liksom Fredsrörelsen på Orust samarbetar man med ett studieförbund och anordnar seminarier och olika fredsmanifestationer. Man skriver också referat av seminarier.

Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK, ingår i International Physicians for Prevention of Nuclear War, IPPNW  www.slmk.org

IPPNW grundades under kalla kriget och fick Nobels fredspris 1985. De två grundarna, läkare från Sovjetunionen  och USA, tog emot priset. Eftersom läkares främsta uppgift är att rädda liv och ett kärnvapenkrig skulle göra detta omöjligt såg man i början som sin stora uppgift att informera om kärnvapenkrigets konsekvenser. Termen Nuclear Winter myntades. På 1980-talet, när kryssningsrobotar placerades i Europa, var rädslan för kärnvapenkrig stor och utbredd. Då diskuterades t ex hur man skulle tala med barnen – som också var rädda. En del internationella avtal slöts för att minska arsenalerna. Pressen och övriga media har, liksom de flesta av världens regeringar, nästan genomgående valt att inte informera. Trots att kärnvapenhotet inte är mindre idag har frågan kommit i skymundan för andra problem och hot, t ex flyktingfrågan och hotet om klimatförändring med åtföljande värmeökning, isarnas smältande och havsytans förhöjning. I och med att ett förslag om förbud mot kärnvapen nu (okt. -16) finns i FN:s Generalförsamling har frågan kommit litet högre upp på dagordningen, även för massmedia.

SLMK har en mycket informativ hemsida och ett webbaserat utbildningsmaterial “Lär om kärnvapnen” (som man kan nå direkt via länken www.laromkarnvapen.se). Det finns på svenska, engelska, norska och ryska. Här, på vår hemsida, har vi dessutom deras för svenska skolor bearbetade och översatta undervisningsmaterial med 22 lektioner för högstadiet och gymnasiet, Lär om kärnvapen – lär om nedrustning. Se menyn SKOLA/Nedrustning.

SLMK har också en medlemstidning och en blogg.

 Samverkansorganisationer för nedrustning

På 1980-talet, då fredsrörelsen var stark, bildades också ett 20-tal andra  yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred, bl a av jurister, journalister (som omgående fick snudd på yrkesförbud), lärare, psykologer, forskare och ingenjörer. En del har upphört, andra har gått upp i den större organisationen Svenska Läkare mot Kärnvapen, som fortfarande är mycket aktiv, nu för ett internationellt bindande förbud mot kärnvapen. Man  samarbetar för detta med många organisationer  inom nätverket ICAN, International Campaign to Abolish Nucear Weapons, www. icanw.org. Organisationen bildades 2007 på initiativ från IPPNW och har nu mer än 400 medlemsorganisationer från 95 länder, bl a internationella Röda Korset. 136 länders regeringar har antagit utmaningen The Humanitarian Pledge, att verka för “att stigmatiseras, förbjuda och eliminera”kärnvapnen.

I och med att Sverige antagit Samarbetsavtalet för ett värdlandsstöd med NATO (det s k Värdlandsavtalet) den 25 maj 2016, och de borgerliga partierna har enats om att vara positiva till ett medlemsskap i NATO, har kärnvapnen åter blivit en aktuell fråga i Sverige. Hösten 2016 beslöt regeringen att Sverige skall ansluta sig till kravet på ett kärnvapenförbud.

I Sverige finns dessutom  Nätverket för kärnvapennedrustning där bl a yrkesgrupperna mot kärnvapen och de flesta fredsorganisationerna ingår. Föredrag, seminarier, debatter och internationella konferenser anordnas, och man kallas regelbundet till överläggningar med UD bl a inför internationella nedrustningsförhandlingar.

Varje år uppmärksammas av organisationer på olika orter i landet kärnvapenfrågan i samband med den 6 augusti, den dag då den första atombomben sprängdes över bebyggt område, staden Hiroshima i Japan. Tre dagar senare sprängdes nästa bomb, denna gång en plutoniumbomb, också av USA över Japan, staden Nagasaki.

På Bokmässan i Göteborg medverkar varje år Yrkesgrupperna mot Kärnvapen, för Fred.

Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning  www.transnational.org

https://transnational.live

Detta är som namnet säger en stiftelse och inte en förening men vi väljer ändå att presentera den här eftersom den är viktig för fredsrörelsen då internationellt erkända forskare skriver på dess hemsida. Här finns mycket information att hämta. TFF har också en blogg. Dess grundare, professor Jan Öberg, Lund, är verksam som föreläsare. Jan var den förste som fick Folkets Fredspris av Fredsrörelsen på Orust. TFF är här presenterad som ett oberoende forskningsinstitut under startmenyn FORSKNING. Den tar inte emot offentliga medel just för att leva upp till att vara oberoende.

PeaceQuest International www.peacequest.eu

PeaceQuest International är en fredsorganisation som arbetar med nedrustningsfrågor såsom förbud mot klustervapen, landminor och kärnvapen inklusive kärnvapenförbudskonventionen. Den arrangerar även seminarier på teman som konflikterna i Syrien och Ukraina. Den är medlem i OSSE-nätverket och Nätverket för Kärnvapennedrustning och samarbetspartner med ICAN. Den engagerar sig i konflikten med Jemen tillsammans med Operation 1325 och ger ut texter av dess nuvarande (maj -19) ordförande Greg Simons samt Valentin Sevéus’ böcker i fredsfrågor.

World BEYOND War, WBW www.worldbeyondwar.org

USA-baserad gräsrotsorganisation för att få slut på krigen och ersätta dem med ett alternativt globalt säkerhetssystem. Den bildades 2014. Individer och organisationer i 175 länder har skrivit under WBW:s deklaration att göra slut på krigen och arbeta för en rättvis och hållbar fred. I juli 2019 publiceras flera flygblad:

World BEYOND War (three-fold): PDF.
U.S. Militarism (one page): PDF.
War Threatens Our Environment (one page): PDF.
Basic Facts About War (one page): PDF or Docx.
Modern Day Wars (one page): PDF or Docx.
Intersectionality (one page): PDF or Docx.
Debunking Myths (one page): PDF or Docx.
Cost of global military spending (half-page): PDF.
Cost of U.S. military spending (half-page): PDF.
Quiz activity flyer (two pages, answers on third): PDF.
Shirts, books, bags (one page): PDF.
Social Movements fact sheet (two pages): PDF.

Sommaren 2019 publicerade World Beyond War en rad faktablad med fördjupande artiklar och referenser, även videos. Bl a  behandlades krigen och miljön.

Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen  www.folkkampanjen.se

Ur hemsidan saxas: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980.

Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för:

 • att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
 • att satsa på förnyelsebara energikällor
 • ett resursbevarande samhälle
 • att avskaffa kärnvapnen

Folkkampanjen skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften.

Greenpeace  www.greenpeace.org

Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som arbetar för ett hållbart energisystem, mot klimatförändringen, för ett hållbart skogs-, jordbruk och  fiske, mot exploatering av Arktis och mot kärnvapen samt för nedrustning och fred.

Organisationen är känd för sina ickevåldsaktioner, som ofta är spektakulära och därför uppmärksammas.

Jordens Vänner   www.jordensvanner.se

Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljon medlemmar runt om i världen.  Jordens Vänner Sverige bildades 1971.

FIAN, FoodFirst Information & Action Network  www.fian.se

FIANs arbete gäller rätten att kunna försörja sig och rätten till mat. Arbetet grundar sig på FNs konventioner om mänskliga rättigheter, främst Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och där särskilt på artikel 11.1 (se SKOLA/Fredsundervisning/FN – UNESCO-texter):

 1. Konventionsstaterna erkänner rätten för envar att för sig och sin familj åtnjuta en tillfredsställande levnadsstandard, däribland att få tillräckligt med mat och kläder samt en lämplig bostad, liksom att fortlöpande få sina levnadsvillkor förbättrade. Konventionsstaterna skall vidtaga lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas, och de erkänner att ett internationellt samarbete på frivillighetens grund har en väsentlig betydelse i detta sammanhang.

Arbetet är inspirerat av Amnestys metoder: fallarbete, blixtaktioner samt information och påverkan. Tidigare hette organisationen i Sverige Mat och Rätt. Sedan anpassade man sitt namn efter den internationella organisationen FIAN International.

Individuell Människohjälp, IM, www.manniskohjälp.se

IM finns i 13 länder i världen. I Sverige arbetar IM för att synliggöra tillvaron och stärka rösten åt människor som befinner sig i utanförskap. Rasism, diskriminering och bristande insatser för nyanlända gör att utrikes födda kan bli särskilt utsatta och hamna i utanförskap. Arbetslösheten bland utrikes födda är långt högre än hos personer födda i Sverige. I Sverige fokuserar IM på integration och engagemang. Vi vill öka människors möjlighet att inkluderas i samhället och samtidigt bekämpa exkluderande strukturer. Vårt arbete handlar om möten mellan människor.

Man kan ge en gåva, t ex genom att köpa och ge bort en get. Man kan bli fadder m m

Afrikagrupperna  www.afrikagrupperna.se

På hemsidan står det: “Afrikagrupperna är en ideell organisation som styrs demokratiskt. Vi har cirka 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten. Ledamöterna i styrelsen utses av årsmötet”.

Afrikagrupperna bildades för 40 år sedan för att skapa en långsiktigt hållbar förändring. Det är en organisation som verkar mot fattigdom och hårda arbetsvillkor, för en rättvis fördelning och hälsa i Moçambique, Angola, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Det är ett solidaritetsarbete tillsammans med lokala organisationer som delar värdegrunden. Man stöder också kampen för ett fritt Västsahara.

Medel fås genom egen insamling och från SIDA. Projektmedel söks också från andra håll såsom Allmänna Arvsfonden.

Kommittén för Västsaharas kvinnor www.vastsaharaskvinnor.se

Latinamerikagrupperna  www.latinamerikagrupperna.se

Latinamerikagrupperna driver inga egna projekt men stöder lokala folkrörelser som verkar för rättvisa och bättre villkor. Man motarbetar exploatering av naturresurser, verkar för småskalig, lokal och giftfri matproduktion, står upp för naturfolks och småbrukares rättigheter, verkar för “miljö- och klimaträttvisa”, samt arbetar i Sverige för att öka kunskap och ansvar hos svenska aktörer.

Genom kampanjen “Schyssta pensioner” uppmärksammar organisationen problemen med hur svenska pensionspengar används för att exploatera gruvor och mark i Latinamerika. Man arbetar för att svenska pensionspengar ska investeras med respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

Svenska Afghanistankommittén www.sak.se

Svenska Afghanistankommittén bildades 1980 efter Sovjetunionens invasion av Afghanistan, fick snabbt stor uppmärksamhet och har sedan dess bedrivit ett starkt hjälparbete i landet, koncentrerat till sjukvård och skolor, inte minst för flickor. Man har vunnit stor respekt i landet och har där ett starkt mandat för sin verksamhet.

SAK i Sverige

Svenska Afghanistankommittén har cirka 4000 medlemmar, organiserade i 12 lokalkommittéer i Skellefteå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Södertälje, SkövdeSkaraborg, Vänersborg, Göteborg, Jönköping, Växjö, Lund och Malmö. De yngre medlemmarna är organiserade i Unga SAK. I Sverige samlar Svenska Afghanistankommittén in pengar biståndsarbetet i Afghanistan. Det sker genom enskilda gåvor, månadsgivare och genom Radiohjälpen.

SAK bidrar ofta med kommentarer, analyser och uttalanden om situationen i Afghanistan i medier. SAK arrangerar också seminarier, föreläsningar, konferenser, kulturkvällar och filmvisningar vid flera tillfällen per år och på lika platser i Sverige. Sedan 1980 får SAK:s medlemmar och månadsgivare tidningen Afghanistan-nytt som kommer ut fyra gånger per år. SAK stödjer även svenska skolelevers undervisning i globala frågor genom att erbjuda elever och lärare material som intervjuer, filmer, föreläsningar och reseberättelser. Under åren 2006-2012 drev SAK också ett vänskoleprojekt mellan svenska, engelska, slovakiska och afghanska skolor.

 Forum Syd       www.forumsyd.org

“Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med runt 160 medlemmar. Våra medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och tillsammans arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Organisationen grundades 1995 och är den största plattformen för det civila samhället i Sverige. Vi har kontor i Stockholm och i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Vi vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i totalt 70 länder. Forum Syd bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling.

Vårt arbete handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv, då kan demokratin utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskas.”

Rädda Barnen    www.raddabarnen.se

Rädda Barnen arbetar “för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen” och för att den “ska bli verklighet för barn i hela världen.”

Hjärtefrågor är barnfattigdom, flyktingbarn, barn som utsatts för våld och övergrepp.

Rädda Barnens Ungdomsförbund  www.rbuf.se

arbetar bl a annat för att Barnkonventionen ska ingå i svensk lagstiftning och för att väcka ungdomars engagemang och insikt om att de kan påverka.

Vardagens civilkurage
www.vardagenscivilkurage.se

Så här presenterar föreningen sig:

Vardagens civilkurage är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som tränar praktiskt civilkurage. Vi verkar för ett aktivistiskt medborgarskap, demokrati och jämlikhet på gräsrotsnivå. Vi tränar på att ingripa i våra olika vardagar mot förtryck, ojämlikhet, exkluderande normer,maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld.

Föreningen startades under 2015 och är inspirerad av ickevåldsrörelsen. De metoder som används under våra träningar är i första hand rollspel och dialogövningar där vi tränar olika ingripandetekniker. I träningen arbetar vi med situationer som kan uppstå i vardagen, t.ex. härskartekniker, homofobiska, rasistiska eller sexistiska uttryck i klassrummet, under fikan, på bussen, eller på stan. Genom regelbunden träning får vi kortare reaktionsförmåga, lär oss olika typer av tekniker och blir snabbare på att ingripa i olika typer av situationer.

Vi har lokalföreningar i Dalarna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Med stöd av AllmännaArvsfonden bedriver föreningen projektet Klimatprata! i Malmö.

Föreningen har givit ut Ekerlund, Frida, Molander, Jens & Sörnmo, Gustaf (2018). INGRIP: En handbok i vardagligt civilkurage (2018). Den kan beställas på hemsidan.

 

Östersjöfred https://www.ostersjofred.se/

Östersjöfred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och hot om våld. Föreningens arbete utgår från deklarationen och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, Säkerhetsrådets resolution 1325:2000 och Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt Forum 2014.

En grund för föreningens arbete är också Mål 16 i Agenda 2030 som säger: ”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.”

https://www.ostersjofred.se/

https://www.facebook.com/ostersjofred

Kairos Palestine Sweden https://kairospalestine.se

26 aug.-22: På hemsidan kan man bli medlem, plantera olivträd i Palestina, delta i aktiviteter och få del av viktig kunskap. Välkommen att klicka på länken.

Lästips: Kairos Palestines ”Dossier on Israeli Apartheid”. Några känner till den upprörda debatt som uppstod efter ett kyrkomötesbeslut på grund av att Israel kopplades till ordet apartheid, här finns bra vägledning till att förstå varför.