Sveriges Lärare för Fred

Den första fredsföreningen för lärare bildades 1917 av kvinnliga lärare som deltagit i den stora fredskonferensen i Haag. Den började som ett nätverk men tog 1918 namnet Lärarinnornas fredsförening.  1920, när även manliga lärare ville vara med, fick den namnet Svenska skolors fredsförening, aktiv till 1945. När freden verkade ha kommit till Europa tycktes behovet av en sådan förening minska. Det uppstod igen under det kalla krigets 80-tal, då åter fredslärarföreningar bildades runt om i världen, de första i Skandinavien: Lärare för fred, Teachers for Peace, Lehrern für den Frieden, Enseignants pour la Paix, Educatores para la Paz, sovjetiska Lärare för fred och internationell förståelse osv.

I Sverige, där lärarna ville vara konkreta och samtidigt ingå i Yrkesgrupper mot kärnvapen, blev namnet under de första sju åren Lärare mot kärnvapen. Efter den första europeiska fredsundervisningskongressen i Köpenhamn 1986, tillkommen på gemensamt nordiskt initiativ, fann vi oss ensamma om att inte heta Lärare för fred, och gav riksföreningen samma namn som i övriga Europa. I USA är namnet Teachers and parents for social responsibility.

Följande text kommer vi att lägga på pdf, kanske som ”Presentation”  (kanske utökas den något under sommaren):

Hösten 2015 skrev vi om föreningen Sveriges Lärare för Fred i samband med att vi lade ned den (och bildade nätverket Lära för Fred för att göra en ny hemsida):

Riksföreningen SVERIGES LÄRARE FÖR FRED hade sitt ursprung i den stora Haagkongressen 1915. Efter den formade några av de svenska deltagarna nätverket Svenska lärarinnornas fredsgrupp. År 1920, då även manliga lärare ville vara med, bildades Svenska skolornas fredsförening. 1982 blev namnet Lärare mot kärnvapen – fostran för fred och 1989 Sveriges Lärare För Fred. Läs mer i Bengt Thelins artikel: “Fredsundervisningen har en historia  – och en framtid” under menyn Om fredsundervisning.

2015 återtar föreningen formen av nätverk under namnet LÄRA FÖR FRED. Vi vidgar gränserna för både målgrupp och målsättning. I en helt omarbetad hemsida hoppas vi kunna samla så många konkreta exempel som möjligt på vad som ryms i begreppet “fredsundervisning”. Vi hoppas kunna vara till nytta för alla er i den svenska fredsrörelsen som, liksom grundarna mitt under första världskriget, tror på undervisningens roll i byggandet av en fredligare värld. Huvudrubrikerna kommer att bli SKOLA, FREDSFORSKNING, VERKSAMHET, REFERENSER och LÄNKAR. Konflikthantering blir den varp som väven vilar på. Vi har redan rikligt med material men inbjuder alla som vill komma med förslag till innehåll att medverka. Utan inslag i varpen blir det ingen väv.

Arbetet med att ta fram den nya hemsidan leds av en arbetsgrupp med Karin Utas Carlsson som kontaktperson.

Den nuvarande hemsidan ligger kvar tills det är dags att öppna den nya. Det hoppas vi ska ske i början av sommaren. Styrelsen har lämnat sina arbetsuppgifter men finns kvar i nätverket och som “bollplank” i arbetet med den nya hemsidan. KALENDARIET kommer att finnas kvar i denna hemsida och i den nya, www.laraforfred.se när den kommer.

Nätverket är öppet för alla och kommer inte att ha några medlemsavgifter.

Kontakt tills vidare: info@larareforfred.se

Tidigare presentation

Åren 2002 – 2015 hade föreningen på sin hemsida presenterats så här:

Sveriges Lärare för fred är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden organisation som finansieras genom medlemsavgifter och olika projektbidrag.

Den är öppen för alla som arbetar med undervisning och utbildning från förskola till universitet, inom folkbildning och fritidsverksamhet, för lärarstudenter, all skolpersonal  samt andra som delar föreningens målsättning.

Föreningen bildades 1982, under det kalla kriget, för att utveckla en undervisning för fred och nedrustning. Under de första åren låg fokus dels på mänskliga rättigheter och internationell förståelse, dels på att ”informera om kärnvapenkrigets verkningar” och verka för nedrustning tillsammans med de många andra yrkesgrupper som bildades då.

I dag arbetar vi i första hand för att få in konstruktiv konflikthantering, i både skola och lärarutbildning.

Föreningens övergripande målsättning är:

  • Att konflikthantering, demokrati och mänskliga rättigheter, interkulturell förståelse, solidaritet och medvetande om de globala sammanhangen skall bli en naturlig del av all undervisning.
  • Att dessa frågor får större utrymme inom lärarutbildning och fortbildning.
  • Att verka för konflikthantering utan våld.
  • Att stärka opinionen för nedrustning och avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen.

Vi vill förmedla kontakter mellan likasinnade och sprida information om aktuellt undervisningsmaterial, kurser och utbildningar. Det gör vi genom vår hemsida, nyhetsbrev, möten och aktiviteter.

Föreningens arbete utgår från arbetsgrupper som driver olika frågor, planerar och genomför aktiviteter för att stärka samarbetet mellan medlemmar, mellan föreningen och andra organisationer och för att påverka beslutsfattare.

Tillsammans med lärare och utbildare i närmare 50 andra länder i världen ingår vi i International Association of Educators for Peace, som sedan 1986 vartannat år ordnat fredsundervisningskonferenser runt om i världen. Den har nära kontakter med Unesco i Paris.

Detta årtionde [avser 2000-2010] är FN:s internationella årtionde för en freds-och ickevåldskultur för världens barn. Föreningen deltar därför bland annat i ett samverkansprojekt kallat Fred i våra händer tillsammans med Civis, FN-förbundet, Kristna fredsrörelsen och ungdomsorganisationen Peace Quest. Fred i våra händer arbetar med att sprida kunskap, engagemang och färdigheter i ickevåld och konstruktiv konflikthantering på alla stadier i skola, fritidsverksamhet och utbildning. Bl a genom detta Sidastödda samverkansprojektet ordnar vi kurser, seminarier, studiedagar och konferenser – både lokalt och nationellt.

Nedrustningsfrågor driver föreningen genom samarbete med Yrkesgrupper mot kärnvapen och i Nätverket mot kärnvapen. Där ligger fokus på att stärka opinionen för nedrustning och avskaffande av kärnvapen.

Föreningen ingår också i nätverket Forum för fred och utveckling, som verkar för vålds-och krigsförebyggande konflikthantering internationellt, särskilt i potentiella konfliktområden; här bevakar vi särskilt att undervisningens roll uppmärksammas.

Föreningens stadgar.

Här länkar vi till verksamhetsberättelserna 2009-2014 då föreningen upplöste sig: 2009 2010201120122013 och 2014.

Historik över föreningen

Konflikthantering

Föreningens påverkansarbete under 1990-talet för att även formellt få in konfliktkunskap i skola och lärarutbildning beskrivs här:

Inglander, Ingrid (2013). Ickevåldslig konflikthantering: Vetenskap och färdighet. I Utas Carlsson, Karin m fl (red.) Livskunskap för livskvalitet (163-175). Stockholm: Seveus, Stiftelsen Ekskäret & Forum Livskunskap.

Samverkansarbete för att få in konfliktkunskap i skola och lärarutbildning under 2000-talet

Under åren 2001-2009 ingick SLFF i samverkansprojektet  Fred i våra händer, ett samarbetsprojekt mellan FN-förbundet, Kristna Fredsrörelsen, Peace Quest, Civis och Sveriges Lärare för Fred; i början deltog också Röda Korset.  Arbetet, som bl a finansierades av Sida, var Sveriges del i det av FN proklamerade Internationella Årtiondet för en Freds- och Ickevåldskultur för Världens Barn 2001-2010. Det var ett nationellt projekt med lokal verksamhet i över tio orter i Sverige.

Syftet var att sprida kunskap, engagemang och färdigheter i att arbeta för fred, ickevåld och konstruktiv konflikthantering. Man arrangerade utbildningar i fredlig konflikthantering och ickevåld och gav ut bl a ut undervisningsmaterialet Ickevåld och konflikthantering.  Dessutom uppmuntrade och stimulerade man lokala initiativ inom dessa ämnen. Man ville visa på möjligheterna och vinsterna med att arbeta konstruktivt och våldsförebyggande mellan individer så väl som mellan olika grupper av människor oavsett var i världen man befinner sig.

Störst nationellt genomslag fick kanske projektet genom de konferenser med temat Konflikthantering i skola och lärarutbildning – möten mellan lärarutbildare, konflikthanteringspedagoger och forskare – som hölls 2003 och 2004 hos Röda Korset i Gripsholm. De ledde bl a till den riksdagsmotion om att konflikthantering skall ingå i alla blivande lärares utbildning som 2005 antogs av riksdagen. Samma år hölls i riksdagshuset en seminariedag i samverkan med Skolverket för riksdagsmän, skolledare, skyddsombud, elevvårdspersonal och elevorganisationer: ”Hållbar utveckling kräver konflikthantering”.

2008 hölls den tredje konferensen ”Konflikthantering i skola och lärarutbildning” hos Sida i Härnösand, nu med fokus på det begynnande kursplanearbetet inom lärarutbildningen och arrangerad av en grupp vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet och Lärare för fred med stöd av Folke Bernadotteakademin och Sida. Då bildades formellt ett nätverk inom lärarutbildningen för att utveckla utbildningen i konflikthantering och få in den i den kommande nya lärarutbildningen.

År 2010 lades så momentet ”Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap” in som gemensamt utbildningsområde i den nya lärarutbildningen.

Rapporterna från de fyra konferenserna innehåller konfliktteori, presentationer av olika arbetssätt i konflikthantering,  slutsatser från gruppdiskussioner, exempel på kursplaner, planer för fortsatt utvecklingsarbete samt utvärderingar. De kan sägas innehålla en nyckel till konfliktkunskap och konflikthantering – ämnen som vid konferenserna var nya för många av de deltagande lärarutbildarna.

Gripsholm 2003  Gripsholm 2004 Riksdagsseminariet 2005 Härnösand 2008

.