Fredsundervisningens historia

Bengt Thelin (1924-2014) var undervisningsråd och byråchef i dåvarande Skolöverstyrelsen. Han var starkt engagerad i freds- och konfliktfrågor. Under hans tid upplevde fredsundervisningen i den svenska skolan en glansperiod som under de internationella fredsundervisningskonferenserna väckte internationell uppmärksamhet och blev något av en förebild. Se under SKOLA/Styrdokument de utdrag ur 1980 års läroplan för grundskolan som formulerats av Thelin.

Här finns Thelins text om fredsundervisningens historia, från Fredrika Bremers tid till vår, och hans tankar i början av 1990-talet kring vad fredsundervisning kan vara och bli:

Fredsundervisningen har en historia  – och en framtid av Bengt Thelin (1993)

Under sin tid på Skolöverstyrelsen (1969-89) uppdrog Bengt Thelin till den internationellt kände och verksamme forskaren professor Åke Bjerstedt vid Lärarhögskolan i Malmö att utreda begreppet “fredsundervisning”. Skriften Lära för fred. Några reflektioner kring fredsorienterande aktiviteter i skolan – behov, problem och möjligheter gavs ut 1985 –  “som ett led i SÖ:s strävan att stödja och stimulera ett samlat och systematiskt studium av ämnesövergripande karaktär om fredens problem.” Där formulerade han bl a  Några delmål för en fredsorienterad undervisning.

Se vidare under FORSKNING/Fredspedagogik, där Bjerstedts verk utförligt presenteras. 

År 1986 gav Skolöverstyrelsen ut ett servicematerial för lärare, skrivet av Bengt Thelin: “Fredsundervisning. Fred-Frihet-Utveckling-Mänskliga rättigheter” (Liber 1986), med de tre nyckelorden tanke, känsla, handling. 1991  gav SÖ i sin serie “Reports – Planning, Follow up, Evaluation”  ut “Peace Education – a tentative introduction – en utökad version på engelska av samma skrift. (R 91:11). Den fick stor internationell spridning.

Under 1980- och 1990-talen talade man i Sverige ofta om “undervisningens internationalisering”. Under tidens gång har inriktningen varierat, men internationellt är “peace education” det uttryck som används .

Fortsatt forskning

Bengt Thelins påbörjade forskning om den svenska fredsundervisningens historia har senare följts upp av Ingela Nilsson, som 2015 vid Umeå universitet disputerade på avhandlingen Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. Nilsson ställer bl a kraven på fredsfostran i relation till den nationella fostran som helt dominerade inte minst historieundervisningen under mellankrigstiden och belyser skillnaden mellan nationalism och patriotism. Se vidare FORSKNING/Fredspedagogik, där länk till avhandlingen finns.

Referenser

Bjerstedt, Åke (1985). Lära för fred. Några reflektioner kring fredsorienterande aktiviteter i skolan – behov, problem och möjligheter. Skolöverstyrelsen.

Nilsson, Ingela (2015). Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. Umeå universitet.

Thelin, Bengt (1986). Fredsundervisning. Fred-Frihet-Utveckling-Mänskliga rättigheter. Ett servicematerial från Skolöverstyrelsen. Liber.

Thelin, Bengt (1991). Peace Education – a tentative introduction. Skolöverstyrelsen, R 91:11.

Thelin, Bengt (1992). Fredsundervisningen har en historia – och en framtid. Artikel i Lärare för freds medlemstidning nr 1 1992 (red. Kalle Güettler)