Styrdokument

Styrdokument för skolan innehåller några av de FN- och Unescodokument som enligt inledningen till våra gällande läroplaner skall styra undervisningen för fred och internationell förståelse. Se “Överenskommet” under menyn FN – Unesco-texter!

Här nedan finns också några exempel ur tidigare och nuvarande läroplaner. I Lgr 80 ingår konfliktkunskap i både målsättning och kursplaner.

Vår genomgång av tidigare läroplaners avsnitt om freds-och konfliktfrågor börjar med

1980 års Läroplan för grundskolan, Lgr 80:

Inledning, s 17:

“Skolan skall grundlägga en vilja att söka fredliga lösningar på konflikter.”

Mål och riktlinjer, s 33:

Konflikter och konfliktlösningar

“Saklighet och allsidighet fordrar att samhället inte framställs som konfliktlöst och harmoniskt. I stället är det viktigt att barn får klart för sig sambandet mellan å ena sidan mänskliga, sociala och nationella konflikter och å andra sidan aggression, våld och krig. Skolan måste göra eleverna medvetna om att människor lever under olika ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden och att motsättningar därigenom kan uppkomma mellan olika grupper.”

“Diskussion om konflikter och konfliktlösningar skall utgöra naturligt inslag i många sammanhang i skolans undervisning. Detta gäller inte enbart när skolan tar upp frågor om totalförsvar och fred, om lag och rätt och när man behandlar livsåskådningsfrågor. Det är aktuellt i alla ämnen, i klassråd och i andra sammanhang, när man diskuterar och bearbetar relationer mellan människor och de regelsystem människor tillsammans skapar. “

Ukursplanen för samhällsorienterande ämnen, Lgr 80, s 120:

”Skolan skall hjälpa eleverna att förstå hur konflikter mellan enskilda människor, mellan grupper och stater har uppstått i det förflutna och kan uppstå i dag, vilken grund konflikterna kan ha, hur de kan förebyggas och hur de kan lösas. Undervisningen skall syfta till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Den skall ge beredskap för fredssträvanden och öka förståelsen för behovet av internationell solidaritet. Den skall leda till förståelse och respekt för alla folk, dess kulturer, civilisationer, värderingar och levnadssätt.”

Ur läroplanen för ämnet Samhällskunskap, s 126:

Fred och försvar:  frågor om politisk spänning och militära resurser, internationella strävanden och frågor om fred och samarbete samt hur samhället fungerar i kriser och krig.”

 

Ur Läroplan för gymnasiet, Lpf 94:

Under rubriken  NORMER OCH VÄRDEN  finner man bland “Mål att sträva emot” följande:

Skolan skall sträva mot att varje elev

  • respekterar andra människors egenvärde och integritet
  • inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla med deras bästa för ögonen
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

I PROGRAMMÅLEN för det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet finner man följande: Skolan skall se till att eleven

  • har kunskap om framtids- och överlevnadsfrågor och ett medvetande om de möjligheter som finns att ändra på rådande förhållanden genom att tillämpa sina kunskaper /i naturvetenskap och teknik/ och hävda etiska, demokratiska och humanitära värden.

I Utbildningsdepartementet och Skolverket fanns på -90-talet intresse för värdegrundsfrågorna och material gavs ut. Se nedan under referenser!

 

Ur läroplanerna 2011 hämtas följande citat:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Den (undervisningen) ska utveckla deras (elevernas) förmåga att ta personligt ansvar.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Den (skolan) ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

Ur läroplanen 2022

Ordet konflikt nämns två gånger i LGR 22

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen ska personal ge  eleven ”förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.”Lgr22 §3.1 Förskoleklassens syfte och centrala innehåll) samt fritidshemmet (Lgr22 §4.1 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll)

 

Kap. 1

5 § Utbildningen ska genomföras i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ytterligare information:

Folkvetaren och pedagogen Bengt Sundbaum har gått igenom kursplaner enligt Lgr11. Denna inlagda fil är med författarens tillstånd hämtad ur hans hemsida www.vindrosen.se. Hans perspektiv är livskunskap. Han har i sin verksamhet och sina studier jämfört termen livskunskap med skolans värdegrundsuppdrag och finner att likheterna är slående. Han menar att det inte har så stor betydelse vilken term man använder.

Se vidare lärarutbildaren Ilsa Hakvoorts kapitel Livskunskap i lärarutbildningen i antologin Livskunskap för livskvalitet. Det innehåller bl a information om kursplanerna för de olika lärarutbildningarna. Se även Fredsundervisning/Lärarutbildning.

Bengt Sundbaum har också skrivit ett kapitel i nämnda antologi Livskunskap för livskvalitet. Det kapitlet är nummer 8 och heter “Hur ska skolan nå värdegrundsmålen?”

Referenser

Hakvoort, Ilse (2013). Livskunskap i lärarutbildningen. I Utas Carlsson m fl (red.) Livskunskap för livskvalitet. Stockholm: Seveus, Stiftelsen Ekskäret & Forum Livskunskap.

Lgr 80, Läroplan för grundskolan.

Lpo 94, Lpf 94. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Stockholm: Utbildningsdepartementet: 1994. 

Skolverket (1999). Skolans värdegrund. Kommentar till läroplanen. Ständigt. Alltid! ISBN 91-89313-39-9.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Lgr 11). Stockholm: Skolverket.

Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 22). Stockholm: Skolverket.

Sundbaum, Bengt (2013). Hur ska skolan nå värdegrundsmålen? I Utas Carlsson m fl (red.) Livskunskap för livskvalitet. Stockholm: Seveus, Stiftelsen Ekskäret & Forum Livskunskap.

Sundbaum, Bengt www.vindrosen.se

Svensk författningssamling (2010). Skollagen. SFS 2010:800

Utbildningsdepartementet (1997). En värdegrundad skola: Idéer om samverkan och möjligheter. DS 1997:57.