Fredsundervisning

Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed (ur inledningen till Unescos stadga, antagen i november 1945)

Lärarna har, mer än någon annan yrkesgrupp, ett tydligt uppdrag att i sitt dagliga arbete verka för fred. Redan i inledningen till FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948 läggs ansvaret för att förverkliga dem i första hand på utbildning och uppfostran:

“Generalförsamlingen kungör denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna såsom en gemensam riktlinje för alla folk och nationer, på det att varje individ och varje samhällsorgan må med denna förklaring i åtanke ständigt sträva efter att genom undervisning och uppfostran befordra respekten för dessa fri-och rättigheter…”

Diktaturer har alltid använt skola, undervisning och massmedia som sina främsta redskap för att behärska folket genom att indoktrinera och sprida fiendebilder. Det är på tiden att skola och media på allvar börjar användas  i fredsbyggandets tjänst – i demokratier såväl som i diktaturer.

Vi har många utmaningar: läroböcker och läroplaner utan tillräckligt (om något) utrymme för konfliktkunskap, demokrati, interkulturell och internationell förståelse eller mänskliga rättigheter. Vi har en historieundervisning som oftast bygger på ett krigsperspektiv i stället för ett fredsperspektiv, lärobokstexter fulla av fiendebilder, fördomar och myter, samt en skolstruktur som ofta är långt ifrån demokratisk (ur Inglander& Rudvall, Undervisningens roll i fredsbyggandet).

Liksom “fred” är en process som ständigt pågår, så är “fredspedagogik” något som ständigt behöver skapas.

Under menyn FN- och UNESCO-texter hittas deklarationer och konventioner som Sverige lovat följa.

Under den här menyn finns också styrdokument för den svenska skolan. Vi går tillbaka till Lgr 80 och fortsätter därifrån framåt i tiden.

Hur fredsundervisningen har utvecklats från Fredrika Bremers tid till vår egen kan du läsa om i Bengt Thelins artikel Fredsundervisningen har en historia – och en framtid (2001). Här finner du också Ingela Nilssons doktorsavhandling (2015) Nationalism i fredens tjänst. Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning.

Undervisningens roll i fredsbyggandet presenterar några av de viktigaste byggstenarna och bygger på många års erfarenheter av internationella fredsundervisningskonferenser i regi av internationella Educators for Peace.

Lärarutbildning ger en historisk tillbakablick över konfliktkunskapens väg in i lärarutbildningen. Här finns även lärarutbildaren docent Ilse Hakvoorts kapitel Livskunskap i lärarutbildningen i antologin Livskunskap för livskvalitet.

För fredspedagogisk forskning, svensk och internationell, se menyn FORSKNING/Fredspedagogik.