Nonviolent education, Pat Patfoort

Fredsarbetaren och tränaren i konstruktiv konflikthantering Pat Patfoort (1995, 2001) har beskrivit roten till våld i hur vi hanterar våra relationer och hur vi löser konflikter. Det handlar om att vi på grund av självbevarelsedriften – och för att vi inte lärt oss något bättre – försöker undvika att komma i underläge (“minor position”) och då sänker någon för att positionera oss i överläge (“major position”). Hon har kallat detta Mm-modellen (en våldets mekanism) där M står för Major” och m för minor”. Det är som ett gungbräde där vi inte lärt oss att hålla balansen, vilket vi gör om vi i stället behandlar varandra likvärdigt. Här förspråkar Patfoort att vi använder oss av den ickevåldsliga och konstruktiva E- modellen i stället. Equivalency, som hon förkortar till E, står för likvärdighet.

I menyn Den goda skolan/Krukan införde vi en metafor för det grundläggande behovet god självbild/självkänsla. När vi behandlar varandra med respekt, lika värde, bekräftar vi varandra och höjer nivån i varandras ”krukor”. Vi förebygger våld. Det finns uppenbara likheter med Patfoorts E-modell som handlar om likvärdighet, allas lika värde, något som så direkt förebygger våld.

Människor är olika, säger Patfoort, och det kan handla om såväl egenskaper som åsikter. Olikheter är inget problem så länge som vi inte sätter oss själva, våra egenskaper eller åsikter, i överläge och den andre i underläge enligt Mm-modellen. Vi trappar upp konflikter för att vinna fördelar gentemot den andre (vinna/förlora-förhållningssättet). Idealet är när vi hanterar konflikter så att vi behandlar varandra på ett jämlikt/likvärdigt sätt, ser till allas intressen, känslor, värderingar och behov (vinna/vinna- förhållningssättet). Vinna/förlora leder ofta på sikt till förlora/förlora, d.v.s. alla förlorar, medan vinna/vinna innebär försök att nå långsiktigt hållbara lösningar som alla kan leva med. Det motverkar våldsspiraler.

Vi har självbevarelsedrift som är naturlig och i sig inte skadlig men när vi blir hotade eller angripna vill vi försvara och skydda oss. När vi använder Mm-modellen skapas energi som yttrar sig i form av aggressivitet. Det handlar om överlevnad både fysiskt och psykiskt, i sig både sunt och normalt. När vi inte har kännedom och tillgång till andra modeller tar vi till våld, psykiskt eller fysiskt eller bådadera. Vår aggressivitet kan då yttra sig på tre sätt:

  1. mot den vi känner oss hotad eller angripen av (upptrappning av konflikten och våldet – eskalering)
  2. mot någon annan som inte har med saken att göra men som kan bli syndabock eller bara vara i vägen (något som leder till en kedja av våld)
  3. mot oss själva – internaliserat våld.

Patfoort har för antologin Konflikthantering i professionellt lärarskap (2011, 2012, 2015) skrivit kapitlet “Konflikthantering enligt MmE-metoden”. Där finns hennes figurer som beskriver detta. Copyright-problem gör att vi inte kan länka direkt till Patfoorts egen text, något som vi naturligtvis beklagar, men boken Konflikthantering i professionellt lärarskap kan man lätt få tag i. (Utas Carlsson har gjort en kortare genomgång i Hantera konflikter och förebygg våld som vi här länkar till (2011))

Det handlar alltså om att lära sig andra metoder än att hamna i positioner av över- eller underläge. Alternativet är att lära sig hantera konflikter på ett jämlikt sätt.

Patfoort skriver “Vi kan också använda oss av vår energi för att ta oss ur underlägespositionen utan att själva placera oss i överlägespositionen. Då använder vi oss av en annan modell, en modell som handskas med olikheter så att ingen hamnar i vare sig underläges- eller överlägesposition – den så kallade likvärdighetsmodellen (Equivalence)” (s 159, 2012).

I E-modellen används fundamenten/grund-stenarna (“foundations”). Dessa består av behov, värderingar, känslor och vanor. Det är något helt annat än Mm-modellen. Där använder man argument.

a) Positiva argument, positiva sidor av den egna ståndpunkten, uppvärderar ens egen åsikt

b) Negativa argument, om den andres ståndpunkt, nedvärderar den andres åsikt

c) Destruktiva argument: negativa aspekter av den andre som person, nedvärdera den andres person för att nedvärdera dennes argument.

d) ”Lovprisande” argument: positiva aspekter av den egna personen, uppvärderar sig själv.

Patfoort skriver: “Fundament är element som ligger till grund för våra åsikter. De är skälen till att man kommer fram till en viss åsikt. De kan vara känslor, behov, värden, målsättningar, intressen och vanor: allt som svarar på varför åsikten finns utifrån frågan:  Hur kommer det sig ….?.  Ett fundament kan inte bedömas. Det finns inga bra eller dåliga fundament. De bara finns. Om man bedömer dem, så använder man argument och vänder tillbaka till Mm-modellen. Då handlar det inte om fundament längre.” (s 161, 2012).

När man hanterar konflikter enligt likvärdighetsmodellen använder man jag-budskap liksom vid annan konstruktiv konflikthantering. Man undviker att bedöma, etikettera och angripa den andra personen. Man utgår från sig själv och fördelar inte skuld. Också i E-metoden söker man, enligt Patfoort, efter bland annat underliggande behov. Förutom behoven kan man i Patfoort’s E-modell även söka efter känslor och vanor, ja, t o m målsättningar och intressen, och där kan man se något specifikt för hennes tänkande.

Patfoort beskriver i sin bok I want, you don´t want (2001) hur man kan se på en konflikt utifrån två motparters perspektiv och ta fram fundamenten för varje part. Detta är en utmärkt övning i empati och kan utnyttjas dels som förberedelse för ett möte, dels användas i ett möte. Ungefär som man kan använda konfliktkartan – se undermenyn Konfliktkartan. Dessutom kan man med fördel göra övningar på fiktiva eller verkliga konflikter. Ett exempel finns här från Hantera konflikter och förebygg våld (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). Det är bara att sätta igång! Med ungdomar och vuxna går det utmärkt. Pröva hur långt ned i åldrarna du kan gå!

Referenser

Patfoort, Pat (1995). Uprooting violence: Building nonviolence. From nonviolent upbringing to a nonviolent society. Maine, USA: Cobblesmith.

Patfoort, Pat (2001). I want, you don´t want: Nonviolence education. Maine, USA: Cobblesmith.

Patfoort, Pat (2011, 2012, 2015). Konflikthantering enligt MmE-metoden. I Hakvoort, Ilse & Friberg, Birgitta (red.) Konflikthantering i professionellt lärarskap (s 151-180). Malmö: Gleerup Utbildning.

Utas Carlsson, Karin & Rosenberg Kimblad, Anette (2011). Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Jonstorp: KSA, Konfliktlösning i skola och arbete.