Miljö

Här kommer vi att lägga in material som har att göra med klimat och miljö. Se också Fredsrörelsen/Aktuellt. Karin Utas Carlsson ansvarar för innehållet.

2021

Kallifatides: Tänk om krigets returer kunde läggas på miljön

Tänk om krigets resurser kunde läggas på miljön. Theodor Kallifatides Dagens ETC den 6 juli 2021

Klimatrisen är största hälsohotet, ETC 1 juni 2021

ETC 1 juni Klimatkrisen är största hälsohotet

Regeringen beslutar om kraftigt ökad militarisering av Göteborgs södra skärgård, efter c:a 10 års väntan

GP 20 febr. -21 Försvarsmakten får öva 115 dagar om året och 6 nätter. 
​Titti Wahlberg i Fredsam Göteborg skriver: “Nu laddar Göteborg upp och det ser värre ut än vi anat. Redan under våren kommer vår stad bli en övningsplats som det kommer att låta om.  Efter regeringsbeslutet (som legat 10 år i avvaktan på beslut) undertecknade miljöminister Isabell Lövin innan hon avgick tillståndet för militären att öva i 110 dagar i Göteborgs skärgård. Idag informerade GP om detta och Gunnar Westberg refererar  till Peter Wallberg TT:s artikel, som understryker de långt gående planerna för Göteborg som samlingplats för västmakternas  militära övningar.
Ur Göteborgsposten om militarisering av skärgården 20 febr. -21

USA och Norden ska fortsatta att o va luftstrid tillsammans i ACE

Regeringsbeslut M2012-00021

Se också Eva Brita Järnefors överblick i Dagens Arena: När USA intog svenska skärgården: www.dagensarena.se/essa/nar-usa-intog-svenska-skargarden/

The Costs of War. Rapporten och intervju på tydlig amerikanska

Militärens kostnader och påverkan. Åter från Brown University, Watson Institute  “Costs of War”. Intervju på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EtcLiPO5DGk.

Neta Crawfords rapport från samma projekt finns här nedan, original och i egen sammanfattning. Intervjun här av kollegan är väl värd att lyssna till. Hon hinner på 22 minuter tala om mer än klimatpåverkan.

Pentagon-Fuel-Use-Climate-Change-and-the-Costs-of-War-Final

Summary_Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War (1)

2020

15 december släppte Greenpeace pressmeddelande att utsläppen inte minskar, bara överförts (till en del) från fossila bränslen till biobränslen

Sveriges växthusgasutsläpp kvar på 1990 års nivå

Greenpeace utgår från Naturvårdsverkets rapportering och när man betänker att Försvarsdepartementet är undantaget från anmälningsplikten (se FRIKORTET) blir man extra betänksam.

Gudrun Schyman: Klimatkrisen kräver nytt politiskt initiativ

Dagens Arena den 7 nov. 2020: Klimatkrisen kräver ett nytt politiskt initiativ.

Bootprint – Militarism & Environment, online magazine av fredsforskaren Jan Öberg

https://flipboard.com/@janoberg/bootprint-militarism-environment-tk0qmnrsz

Här finns en mängd material om militarismen och miljön.

FRIKORTET. En granskning av försvarets klimatarbete

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har gjort en utredning om försvarets klimatarbete. Den publiceras i septembernumret 2020 av deras tidskrift PAX. I Kyotoavtalet 1997 undantogs militärens utsläpp pga USAs krav i förhandlingarna. Militärens undantag kvarstod trots att USA aldrig undertecknade avtalet. Utredningen skriver: “I Parisavtalet togs det uttalade undantaget bort men det finns fortfarande inga krav på minskade militära utsläpp, det är upp till varje stat.”

Rapporten, på 24 sidor, håller sig förutom beskrivningen ovan –  och ett antal internationella referenser – till den svenska militärens rapportering av sina utsläpp. Försvarsmakten omfattas inte av statens miljöledning. Myndighetens miljö- och klimatarbete har ett eget, internt miljöledningssystem formulerat i Försvarsmaktens miljöpolicy, får vi veta. Rapporteringskravet till Naturvårdsverket (som rapporterar till FN-systemet) är mindre för Försvarsmakten än för andra myndigheter.

Det finns ingen sammanställning över myndighetens totala utsläpp, klimatpåverkan eller bidrag till det svenska målet om klimatneutralitet 2045. Utsläpp från aktiviteter i andra länder har utredarna inte kunnat hitta. Inte heller utsläpp från besökande länders verksamhet. (Den internationella övnings- och testningsverksamheten är betydande.) Utsläpp från inhemska transporter kan man, om man vet hur man ska leta, hitta i Statistiska centralbyråns hemsida men de redovisas inte i Försvarsmaktens årliga miljörapporter. De har inte minskat sedan 2010. Utredarna skriver: “De motsvarar cirka en tredjedel av det civila inrikesflygets utsläpp trots en period av reducerad militär verksamhet. Försvaret står inför en betydande upprustning och det är svårt att se hur myndigheten ska nå klimatmålen under denna period när de inte nått några framsteg under de senste 10 åren.”

Rapporten innehåller en rad rekommendationer (s 7-8).

frikortet-svenska-freds-2020

Poem från Moder Jord till hennes barn. A Plea for Survival

Denna dikt är skriven av en deltagare, Susan Blain, som en arbetsuppgift i kursen War and the Environment (www.worldbeyondwar.org) juli 2020.

Poem av Susan Blain- A Plea for Suvival

NYHET: Mapping Militarism https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/

World Beyond War, en cirka 6 år gammal internationell organisation har gjort kartor med massor av fakta kring militarism och militarisering, https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/, siffror hämtade bland annat från SIPRI och Uppsala Conflict Data Program.

De här kartorna är konstruerade så att man kan placera datorns pekare på länder i världskartan och få ut informationen. Det finns 10 menyer. Under varje meny finns kartor. Dessa behandlar bland annat krig, vapenexport, antal trupper i olika länder,  antal USA-baser/med NATO-allierade i olika länder, länder som är medlemmar i NATO, USA:s drönaranfall på ett antal länder, kostnader för militären, kärnvapen, kärnvapenfria zoner, länder som signerat avtalet för att förbjuda kärnvapen, var kemiska och biologiska vapen finns…. Man kan, genom att använda pekaren, på en del kartor få fram utvecklingen 2015-2019 . Det är lätt att med klick få fram uppgifterna och översikten.

World Beyond War satsar på utbildning och publicerar både öppna seminarier och kurser på internet. Det finns också en podcast. Nu kommer en uppdatering av deras bok: “A Global Security System – An Alternative to War”.

Upprop 2020 från Greta Thunberg m fl till EU:s ledare

Climate Emergency Europe! FridaysForFuture letter to EU-Leaders

Neta Crawfords undersökning, Bostonuniversitetet i USA, av militärens utsläpp av växthusgaser 12 juni 2019, kortfilm litet senare

Sedan kriget mot terrorismen startades 2001 med kriget i Afghanistan fram till 2017 har militären orsakat 1,2 miljarder ton CO2 ekvivalenter-utsläpp. Department of Defence i USA är världens största konsument av petroleum. Utsläppen t ex 2017 var större än hela Sveriges (sidan 2 i rapporten).

Pentagon släpper inte information till Kongressen och forskaren har därför gått till energidepartementet. Se här sammanfattning och även rapporten (36 sidor).

Pentagon Fuel Use, Climate Change and the Costs of War Final

Summary_Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War (1)

Se kortfilmen här:

Kortfilm om krig och miljö

 

“När fred och miljö förenas kan vi ändra världen!”

Nu händer något! Ungdomar i Europa går samman för en förändring. Läs här vad Tord Björk, Aktivister för Fred, aktiv också i Jordens Vänner, berättar. Länken går till svensk text, pdf-filen till engelsk översättning. Nätverket för Folk och Fred och många andra ska förhoppningsvis haka på. Facebook har redan  blockat Aktivister för  Fred så det går inte att länka.

När fred och miljö förenas kan vi förändra världen

When peace and environment are united we can change the world

Extinction Rebellion: informationsbroschyr till folkvalda politiker maj 2020

Klimatkrisen-webb-enkelsidor

Rapport från USA 24 april 2020. No Warming No War: How Militarism Fuels the Climate Crisis – and Vice Versa 

Lorah Steichen och Lindsay Koshgarian från National Priorities Project vid Institute of Policy Studies, IPS har skrivit en 42-sidig rapport inför 50-årsjubiléet för Earth Day den 24 april: No-Warming-No-War-Climate-Militarism-Primer

Jessica Corbett har i Common Dreams rapporterat: https://www.commondreams.org/news/2020/04/23/no-warming-no-war-report-details-how-us-militarism-and-climate-crisis-are-deeply

Catarina Östlund har till svenska översatt den här artikeln med många viktiga siffror i rutorna som är översatta. Under eller över ruttexten texten står “@natpriorities”. Fördelen med det engelska originalet är att där finns länkar man kan klicka på. Här finns översättningen som pdf-fil. No Warming,No War  En rapport beskriver hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.

Intervju den 21 april 2020 on line av Isadora Wronski, Greenpeace: Systemomställning

Isadora Wronski är programchef för Greenpeace i Sverige. Hon berättar i en intervju i Klimatpodden nummer 71 om möjligheterna till omställning. “Tag chansen nu!” säger hon. Coronasituationen har visat att det är möjligt att göra stora insatser när krisupplevelsen finns där. Nu investeras massor av miljarder. Dessa behöver villkoras och kopplas till långsiktig förändring av samhället, t ex genom utbildning för ett hållbart samhälle.

Hon svarar i slutet av intervjun på frågan om hur hon tänker sig att ett framtida samhället, som gjort omställning, kommer att se ut. Märkligt nog tar hon inte alls med militarismen och den förändring som kan åstadkommas genom att förändra säkerhetspolitiken. Däremot stöder hon, förstås, som aktiv i Greenpeace, ickevåldsmetoder av olika slag. Kanske är avsaknaden av koppling till säkerhetsfrågan endast ett sätt att avgränsa intervjun som nu är nästan 54 minuter lång. Här är länken: https://soundcloud.com/klimatpodden/71-isadora-wronski-systemomstallning-nu

IKFF Norge rapport: Militär miljö- och klimatpåverkan mars 2020

Detta är en 46 sidor lång gedigen rapport om en viktig fråga. Militärens klimat- och miljöpåverkan kan inte längre undantas när alla ska förhindra klimatförändringen. Här är dokumentet: IKFF-Norge-klimat-och-militär-rapport.

Greta Thunberg och klimatstrejkarna i öppet brev till EU:s ledare, den 3-4 mars 2020

https Greta och klimatstrejkarna till EU 4 mars 2020 i Carbon Brief

Här är mer fakta:

Climate strikers: Open letter to EU leaders on why their new climate law is ‘surrender’

2019

Fukushima intervju Global Research av Helen Caldicott

TEN WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED

TEN WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED

Nuclear weapons and climate change

Nuclear weapons and climate change

Klimatkampen fortsätter inne i rättssalen Greenpeace, 15 nov. -19

Klimatkampen fortsätter inne i rättssalen

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten 22 okt.-19

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten

IKFF och Kvinn0r för Fred publicerar resultat av enkät till svenska myndigheter om militärens påverkan på miljön och klimatet

Enkäten skickades ut till myndigheterna våren 2019. Det var inte lätt att få reda på militärens utsläpp och efter 2017 rapporteras ännu mindre. Ingen information alls gick att få om utsläpp från utrikes deltagande fordon i de stora militärövningarna, många per år. Dessa övningar har ökat kraftigt under senare år. Här publiceras nu ett kortfattat flygblad och dessutom hela rapporten från IKFF och Kvinnor för Fred.

Klimatavtalet i Kyoto har inte tagit med militärens bidrag till klimatpåverkan! Amerikanarna har motsatt sig det. Inte heller Parisavtalet tycks ställa krav på militären. Se svar på fråga 1 i enkäten (sid. 9 i broschyren!)

Hur påverkar militären klimatet – Flygblad

Militarismen och klimatet – broschyr (1)

Helen Caldicott: “Fukushima – An Ongoing Global Radiological Catastrophe. A Huge Coverup”

Maj 2019. Intervju inför 8-årsdagen av katastrofen i Fukushima. Läkaren och aktivisten Helen Caldicott har besökt Japan och Fukushima och förfäras över radioaktiva utsläpp nu och i framtiden. I Japan förbereder man Olympiaden 2020…..

DN Debatt 9 maj -19: “Argumenten för att bygga ny kärnkraft håller inte.”

DN debatt _Argumenten för att bygga ny kärnkraft håller inte

Referat från seminarium “Kärnvapen – det största hotet mot allt levande” den 8 maj -19. Även på YouTube

Seminariet anordnades av Nätverket för kärnvapennedrustning och hölls i Stockholm. Här är ett innehållsrikt referat av Ingegerd Municio. Seminariet spelades in och finns på www.youtube.com. Sök med hjälp av seminariets titel.

Nätverkets sem 8 maj 2019 (1)

USA militarism, utsläpp som påverkar klimatet

https://jacobinmag.com/2019/05/green-new-deal-fight-militarism-imperialism

A Green New Deal Needs to Fight US Militarism

War Threatens Our Environment, faktablad juli 2019 av World Beyond War

War Threatens Our Environment

Från detta faktablad kan man klicka sig vidare till fördjupad information, även en video. Referenser finns.

2018

Film av David Attenborough från 2018: Klimatkrisen

Brittiska vetenskapsdokumentär från 2018. 57 minuter lång. Filmen finns på SVT play från den 16 dec. 2019 och kan hittas där.

Extinction Rebellion – Ickevåldaktion

Extinction Rebellion är en internationell organisation som vill uppmärksamma det akuta hotet mot klimatet och skapa opinion för en förändring. Det är bråttom!

Ett sätt att skapa opinion är att göra som en grupp i Stockholm gjorde i den 17 november -18: stoppa upp trafiken vid övergångsställe och i samband med det dela ut det flygblad som finns i denna länk: Extinction Rebellion Stockholm 17 nov.-18 .

Ny riktning för miljöpolitiken: Krigens, upprustningens och den ohejdade konsumtionen miljöpåverkan 

Docenten Heikki Tervahattu vid Helsingfors universitet avdelningen för ekologiskt miljöskydd har den 28/10-18 sammanställt fakta om rustningarnas och krigsövningarnas utsläpp av klimatförstörande koldioxid. Se här: Heikki Tervahattu Den militära upprustningens utsläpp. Han har skrivit detta på begäran av fredsgrupper för offentliga möten i Kemi, Tammerfors och Åbo

Behöver inte militären ta klimatansvar?

Uttalande från Kvinnor för Fred den 17 nov. -18. sv-eng-militarism-miljo 17-4.-18

Greta Thunbergs tal i EU och FN

Jan Öberg jämför Greta Thunbergs tal i EU-parlamentet med Martin Luther Kings mest berömda tal. Hon talar efter branden i Notre Dam och gör en jämförelse:

https://transnational.live/2019/04/17/greta-thunbergs-i-have-a-dream-speech-listen/

Här är hennes tal i FN 2018:

https://www.di.se/ditv/quest-means-business/se-greta-thunbergs-tal-fran-fn-konferensen/


Hållbara Uppsala: En utställning och ett pågående arbete
hållbara_uppsala_broschyr_pdf.pdf