Styrdokument

Skollagen 2010:800 fastslår redan i det inledande kapitlet att “Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.”

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” (vår kursivering.)

Kapitel 6 tar upp åtgärder mot kränkande behandling. 8 § beskriver kravet på handlingsplan: “Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.”

Brottsbalken 1962:700 kap 4 och 5 straffbelägger misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, sexuellt ofredande, trakasserier, kränkande fotografering, förtal, förolämpning, förolämpning mot någon med anspelning på hans/hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning.

Diskrimineringslagen SFS 2008:567 behandlar kränkningar gällande diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I diskrimineringslagen finns samma krav på plan för att förebygga och hantera trakasserier som det i skollagen finns krav på handlingsplan mot kränkande behandling. Denna plan kallas Likabehandlingsplan.

Enligt diskrimineringslagen har trakasserier samband med diskrimineringsgrunderna. I dagligt tal krävs dock inte detta samband. “Trakasserier” och “kränkande behandling” har då liknande betydelse, nämligen att någons värdighet kränks. Bådadera är förbjudet enligt Brottsbalken, trakasserier enligt diskrimineringslagen och kränkande behandling enligt skollagen.