Narrativ metod (Winslade, Monk)

Under menyn FORSKNING/Medling beskrivs en medlingsmetod, Narrative Mediation, och referens ges till boken med samma namn av John M. Winslade och Gerald D. Monk.

Efter arbete i Nya Zeeland skrev samma författare  Narrative Counceling in Schools. Den kom ut i en andra upplaga 2007. Den narrativa modellen, som betonar miljön och kulturen passar särskilt bra i skolor, skriver författarna. Narrativa samtal är baserade på att berättelser (=narrativ) skapar våra liv, vår verklighet. Genom att ändra den negativa berättelse som definierar och stämplar individer kan vi hjälpa dem att öppna upp för den nya, och positiva, som ger hopp och möjligheter. Detta är ytterligare ett verktyg i konflikthantering för tillämpning i och för den goda skolan.

Jag (Karin Utas Carlsson) har sommaren 2019 för andra gången läst Narrative Counceling in Schools och nu blivit mycket inspirerad att göra reklam för den i skolorna. Tyvärr är boken på engelska och mig veterligt ej översatt. På Adlibris kan man dock köpa den på norska.

Boken ger genom sina många, tydliga exempel en klar uppfattning om hur och varför det är så bra att använda externaliserat språk. Externalisering står som motsats till internalisering. Problemet läggs utanför individen, något som verkligen skiljer problemet från individen. Man gör det därmed lättare att tala. Skuld undviks, liksom upptrappning och försvar. Det går också att se det så att individen ingår i ett samhälle, en kultur, ett sammanhang, så det är helt rätt att lägga problemet där det hör hemma, i miljön, utanför individen. Ansvaret är ändå individens men inte endast dennes. Det handlar om relationer, aktioner och reaktioner, interaktioner framför allt.

Mottot är värt att lägga på minnet: “Problemet är problemet. Personen är inte problemet.”  (Ett annat, likartat, verktyg för god konflikthantering är “Skilj beteendet från individen”.) I boken får man se hur detta går till i samtal. Så här: Till den person (P) du ska hjälpa att hantera ett problem ställer du en rad frågor för att komma fram till den negativa berättelse som utgör kärnan i problemet. P ska – med din hjälp – ge den ett namn skilt ifrån personer, t ex Bråket (eng. “Trouble”), Skolket, Oredan, Våldet, Relationen, Konflikten, Orättvisan, Diskrimineringen, Missbruket…. allt möjligt beroende just på problemets art och situationen. När samtalssparterna hittat en bra beteckning håller de fast vid den. Författarna ger en lång rad frågor att ställa för att komma fram till kärnan, problemberättelsen. En sådan kan vara: “Kommer du ihåg när det började?”

Betoningen läggs på den andra berättelsen, den som P vill uppnå. Här får vi också hjälp att ställa en rad frågor: “Vad hoppas du?” “Vad är viktigt”, “Vad önskar du?” och mer detaljerat: “Berätta om en situation när det kändes bra i skolan/när det inte var något Bråk”.  Den berättelsen får också ett namn. T ex “Reda” eller “Ordning”.

Det gäller för P att själv ta makten i kampen mot  den negativa berättelsen och mer och mer nå den goda. I detta arbete får P stöd av dig (som kan vara kurator eller lärare) men du frågar också efter möjligt stöd i omgivningen, t ex genom följande fråga: “Vem i skolan/klassen/din omgivning tror du skulle bli minst förvånad när du börjat ändra ditt beteende?” Förutom en rad exempel med frågor får läsaren tips hur bäst hantera kontakter och omgivning, t ex genom brev skrivna tillsammans med P.

Det finns i slutet av boken ett innehållsrikt kapitel om hur man arbetar med grupper, t ex hela klasser. Även då arbetar man på att gå ifrån den negativa, benämnda berättelsen till den positiva.

Individen – eller gruppen – ses som en del i ett större sammanhang, en kultur, en kontext. Den narrativt arbetande kuratorn kan på sin dörr ha mottot “Problemet är problemet. Personen är inte problemet.” Tänkesättet är helt genomgripande.

Metoden är naturligtvis väldigt demokratisk, liksom CPS, en annan metod vi beskriver  under menyn Den goda skolan. Även denna modell kunde ha placerats där.   Menyerna “Den goda skolan” och “Konflikthantering” ligger mycket nära varandra, går i varandra,

 

Referenser

Winslade, John M. & Monk, Gerald (2001). Narrative mediation: A new approach to conflict resolution. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.

Winslade, John M. & Monk, Gerald (2007, second ed.). Narrative Counceling in schools: Powerful and brief. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Sage Publications Company.