Länkar

I menyerna hittar man ytterligare länkar. 

Om du saknar någon som du tycker ska vara med här, tag gärna kontakt med oss! (Se menyn KONTAKT.) Kom också ihåg att det finns en sökfunktion i denna hemsida.

Afrikagrupperna

Aktionsgruppen Nej till NATO

Amnesty

Arbetsplatskonflikt. En webbplats som erbjuder redskap för att förstå och hantera egna och andras konflikter i arbetslivet. Se också nedan Perspectus, Thomas Jordans företag för kurser och konsulttjänster i  konflikthantering på arbetsplatsen.

Bevara alliansfriheten – Nej till NATO-medlemskap!

Byreus.com är Katrin Byréus’ hemsida. Katrin är dramapedagog som årligen ger mycket uppskattade kurser bl a på Skeppsholmen i Stockholm. Vi för in information i vårt kalendarium, dock säkrast att kontrollera hennes egen hemsida. Katrin handleder handledare. Hon är författare bland annat till klassikern Du har huvudrollen i ditt liv som fört in forumteater i form av forumspel i våra skolor. Hon har också skrivit  Kreativa metoder för grupputveckling och handledning samt Drama – ledarskap som spelar roll.

Center for Konfliktløsning, Danmark. Material, kurser och möten.

Centrum för Konflikthantering Säte i Göteborg. Mötesplats för den som är intresserad av konflikthantering.

Conflict Resolution Network. Australiensiskt utbildningscentrum för konflikthantering. Helena Cornelius bland grundarna. Hon och Shoshana Faire skrev klassikern: “Everyone Can Win”. Hemsidan innehåller rikt gratis material, som kan laddas ned.

CPS, Collaborative Problem Solving, numera Collaborative Proactive Solutions,  R. Greenes hemsida.
cps.tradet.org Utbildningar och artikel (se nr 12): pedagogisktperspektiv.se

Colombiagruppen.se

Culture of Peace News Network

Den Globala Skolan. Universitets – och Högskolerådet är ansvarigt för den Globala Skolan som anordnar föreläsningar, kurser och workshops. Målgrupp är skolpersonal inom hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Syftet är att “på ett nära och effektivt sätt stärka skolans möjlighet att utbilda morgondagens vuxna i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle” (enligt hemsidan).

Department of Peace and Conflict Research, Uppsala universitet

Drömmen om det goda En metodik, besläktad med mindfulness. Den består av fyra övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och meditativ rörelse. Den används i skolan från förskolan till gymnasiet. Den grundas på forskning och erfarenhet. På hemsidan finns en informativa film som visar övningar i olika åldrar. Man får lyssna till barn, ungdomar och lärare. Metoden ökar lugnet, koncentrationsförmågan och förbättrar relationerna i kassen. Metoderna barnen lär sig har de nytta av längre fram i livet också. De kan hjälpa dem att hantera stress men också ilska. Det finns korta utbildningar för lärare och annan skol- och förskolepersonal. På hemsidan finns information och utbildningar och evenemang.

Emmaus Björkå

Emmaus Stockholm

EQ. Se under Riksföreningen EQ i Sverige.

FIAN, FoodFirst Information & Action Network. Mat är en mänsklig rättighet som är inskriven i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK).

FN-förbundet Under fliken Engagera dig hittar du FN i skolan. FN-förbundets tidning: Världshorisont. Se kalendarium och aktuell information.

Folke Bernadotteakademin, FBA

Folkhälsomyndigheten, efterträdare till Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsmyndigheten.

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Forum ZFD The Peace House in Cologne, Germany, is the forumZFD headquater. Our programme offices are located in ten countries in Europe, the Middle East and South East Asia. Se här

www.savethepeaceproject.eu

Forum för konstruktiv konflikthantering är ett nätverk mellan organisationer, föreningar och myndigheter för att främja utbildning och träning i att hantera konflikter konstruktivt.

Forum för levande historia

Forum Livskunskap.  Förening för att driva frågan om livskunskapsämnet, speciellt socialt och emotionellt lärande, i skolan.

Forumteaterföreningen i Sverige

Framtiden i Våra Händer. För ett långsiktigt hållbart och solidariskt samhälle. Förening grundad 1974 i Norge, 1976 i Sverige, utifrån Erik Dammans bok med samma namn. Nättidning: Ny livsstil.

Framtidsbyggare.nu är Rolf Agatons hemsida. Rolf Agaton är högstadieläraren som i många år framgångsrikt tillsammans med socialtjänsten arbetat med ungdomar (s k hemmasittare) som utmanar skolan genom att de saknar motivation. Han har funnit att det också är de som gör att skolan utvecklas. Han arbetar i Stenungsunds kommun.

Fredens Hus i Uppsala. Där visas utställningar, hålls lektioner och föreläsningar/seminarier. Lärare från Fredens Hus åker även ut till skolor för att ge lektioner och stödja pedagoger i deras arbete. En utställning, “Forgiveness”, har här med tillstånd lagts in under menyn SKOLA/Konflikthantering/Försoning. Till denna har vi gjort en lärarhandledning.

Fredens Hus Göteborg bildades 2018 efter modell av Fredens Hus i Uppsala. Den arbetar med utbildning i konflikthantering, ickevåld och medling och samarbetar med andra organisationer under devisen För en fredskultur lokalt och globalt. Lokal hyrs i Aktivitetshuset i Hammarkullen. Där hålls seminarier och träningar riktade till allmänheten. För konsultverksamheten är skolorna den stora målgruppen.

Fredsagenda2014 är en webbplats med material och information för en tyngdpunktsförskjutning i den svenska freds- och säkerhetspolitiken.

Fredsam i Göteborg, ett nätverk för fredsorganisationer. Referat av seminarier anordnade av Fredsam finns under menyn Referat från aktiviteter.

Fredskontakt-Uppsala Presentation av svenska fredsföreningar och motsvarande internationella organisationer. Det är en mycket informativ hemsida.

Fredsrörelsen på Orust anordnar uppskattade föredrag i Kulturhuset Kajutan i Henån på Orust. Fina referat av föredragen med diskussioner finns på deras hemsida.

Friare Liv Utbildningar och medling med Nonviolent Communication samt Förlag med NVC litteratur och pedagogiska hjälpmedel.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar mot mobbning och diskriminering i skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa. Här hittar man under Om FN/information on FN mycket information, bl a FN-stadgan.

Gandhi Today, Jan Viklunds hemsida. Blog finns.

Gapminder Prof. Hans Roslings hemsida med statistisk information om läget i världen.

Globalis Världsatlas och statistik m m från Svenska FN-förbundet.

Globalportalen drivs av Forum Syd och samlar biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space

Greenpeace

Ickevåld, Per Herngrens hemsida. Utbildningar i Göteborg i proaktivt konfliktingripande och ickevåld.

http://IKFF.se

Individuell Människohjälp, IM

Institutionen för globala studier, Göteborg

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. Svenska läkare mot kärnvapen hör till medverkande föreningar. Nu har den svenska ICAN-sidan öppnat efter att ha varit stånd en tid: http://www.icanw.se

International Peace Research Association

Internationella Fredsbyrån, IPB

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,

Iraksolidaritet

Jordens vänner

Judar för israelisk-palestinsk fred, JIPF

Kommittén för Västsaharas kvinnor www.vastsaharaskvinnor.se

Konfliktkompassen, unga, konfliktkunniga personer som i skolor hjälper till med undervisning och träning i konflikthantering och förebyggande av destruktiv utveckling. De riktar sig förutom till skolor till annan offentlig verksamhet, föreningar, privatpersoner och företag.

Konfliktlösning i Skola och Arbete, KSA, Karin Utas Carlssons hemsida. Där finns bl a diskussionsforum CPS.

Kristna Fredsrörelsen

Kvinna till kvinna

Kvinnor för fred

Latinamerikagrupperna

Liviafonden Delar ut priser till goda exempel på konflikthantering internationellt. Else Hammerich, grundare till Center for Konfliktløsning, Danmark, är med i styrelsen.

Livskunskap Maria Melin Blomqvists hemsida. Maria, som är pedagog, har bl a skrivit Byggstenar till en bättre värld som innehåller korta berättelser som kan användas i skolan. Hon är engagerad i Virtue Project som arbetar utifrån idén att bidra till att utveckla positiva egenskaper, dygder. Hon har också skrivit en bok med jämförande citat ur världsreligionerna, inkl. Bahai-religionen.

Lär om Kärnvapen Massor av information om kärnvapen utarbetat av Läkare mot kärnvapen.

Mediate.com, internationell website. Enligt hemsidan: “With over 15,000 articles, news items, blog postings and videos, and over 5 million annual visitor sessions, “Mediate.com is the world’s leading mediation web site.”

MedlingsCentrum i Stockholm. Utbildning och konsulttjänster inom konflikthantering. Även utbildning av vuxna skolmedlare. MedlingsCentrum har ett material för lektioner i skolan: “Bråka smartare”. Du hittar det på länken http://brakasmartare.medlingscentrum.se/?page_id=667. Det finns mer om detta under menyn SKOLA/Konflikthantering/Vinna-vinna.

Medlarutbilding, Institutet för Medlarutbildning, IMSE. där Eleonore Lind medverkar. Institutet ger kurser i medling vid brott. Nyhetsbrev finns. Eleonore införde skolmedling i Sverige. Hon har skrivit Medkompis: Medling och konflikthantering i skolan. Denna bok utgjorde kursbok vid det stora skolprojektet i medling, Norrbottensprojektet. Se menyn SKOLA/Konflikthantering/Medling.

Mänsklig säkerhet, IT-magasin med syftet att bredda, fördjupa och nyansera den svenska säkerhetspolitiska debatten genom högkvalitativa analyser och debattinlägg. Från hemsidan: “Vi tänker kritiskt men konstruktivt, nytt och brett, innovativt och jämställt om dagens säkerhetspolitiska problem och lösningar.

Nej till Nato Aktionsgruppen.

Nonviolent Communication Flera certifierade utbildningscentra i Sverig

Nätverket för kärnvapennedrustning har en ny hemsida (jan. -18). Meddelande 14 mars-20: Pga brand saknas f n hemsida. www.nucleardisarmament.se

Ofog är ett antimilitaristiskt nätverk som med fredlig direkt aktion jobbar mot vapenindustrin, kärnvapen, Nato, och andra former av militarism.

Operation1325

OSSE-nätverket i Sverige

Palestinagrupperna i Sverige

PeaceQuest International är en fredsorganisation som arbetar med nedrustningsfrågor såsom förbud mot klustervapen, landminor och kärnvapen inklusive kärnvapenförbudskonventionen. Den arrangerar även seminarier. Den är medlem i OSSE-nätverket och Nätverket för Kärnvapennedrustning och samarbetspartner med ICAN.

Pedagogiskt Perspektiv är ett företag som ger utbildningar till skolan gällande barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och utmanande beteende. Ross Greenes årliga besök i Sverige annonseras där. Vi har nu på denna hemsida en undermeny i Den goda skolan: https://www.laraforfred.se/skola/den-goda-skolan/undervisa-elever-med-npf

Perspectus, Thomas Jordans företag för kurser och konsulttjänster i konflikthantering på arbetsplatsen. Han intresserar sig särskilt för Kränkande behandling. På Facebook grupp “Konfliktens vänner”.

Program on Negotiation, Harvard Law School. Från hemsidan: “The Teaching Negotiation Resource Center offers a range of materials, including role-play simulations, videos, books, periodicals and case studies.” Ifrån denna institution kommer Roger Fisher, William Ury och Bruce Patton, nämnda i menyn SKOLA/Konflikthantering/Konfliktkartan, vinna-vinna.

Riksföreningen EQ i Sverige för socialt och emotionellt lärande. Läs där under menyn EQ-spalten. Se om denna förening under menyn SKOLA/Konflikthantering/vinna-vinna.

http://rkuf.se  Röda korset ungdomsförbund

Rädda Barnen

Röda Korset

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet har i uppdrag att motverka rasism och våld.

Ship to Gaza

Skolande.se Marianne Göthlins hemsida. Nonviolent Communication Marianne är pedagog och en av grundarna till NVC-rörelsen i Sverige.

Skolkunskap.se är den växande kunskapsbanken för främst högstadielärare i socioekonomiskt utsatta områden. För att hjälpa fler få behörighet till gymnasiet. Forskare, experter, lärare och andra initierade  podd-intervjuas på skolkunskap.se om nya och nyttiga insikter under cirka 30 spännande minuter.”

Skolverket.se

Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Här hittar man statistik bl a över världens militära utgifter.

Svenska Afghanistankommittén, SAK

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundets sida för ungdomar, mycket statistik, Världskoll.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds kärnvapengrupp,  sommaren 2017 nystartad blogg: http://karnvapengruppen.blogspot.se/

Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, SMFR

Svenska Palestinakommittén

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering

Sveriges Fredsråd

Teskedsorden Massor av material för skolan för att motverka diskriminering och rasism. För “tolerans”.

Toleransprojektet

Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, TFF Fredsforskaren Jan Öberg är upphovsperson. Blogg finns. OBS. det finns en ny hemsida oberoende av Google: TFF, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning: https://transnational.live

Transcend International. A Peace Development Environment Network. Ett on-line fredsuniversitet.  Fredsforskren Johan Galtung är upphovsperson.

Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak och Afghanistan. Nybildad förening 30 jan. 2016.

Tuff Tyresö U-lands- och Fredsförening.

UN Women Sverige

Vardagens civilkurage är en ungdomsorganisation som inspirerats av ickevåldstraditionen. Den tränar ungdomar i civilkurage med hjälp av rollspel och dialoövningar. Se vidare under menyn Fredsrörelsen/Fredsorganisationer/Presentationer.

World Beyond War är en gräsrotsorganisation för att få slut på krigen och ersätta dem med ett alternativt globalt säkerhetssystem för hållbar fred. Under sommaren 2019 har organisationen publicerat en rad faktablad med tillhörande fördjupningar och referenser, även videos.

Youth Against Settlements. Ungdomar från Hebron i Palestina kämpar med ickevåldsmetoder.

Östersjöfred