Kontakt

Synpunkter, förslag och frågor tar vi tacksamt emot!

Gärna på info@laraforfred.se

Kontaktperson för KALENDARIUM är Karin Utas Carlsson, som också är tekniskt ansvarig för denna hemsida.
k.utas.carlsson@gmail.com
0760 30 86 00

Presentation av LÄRA FÖR FRED

Vi som hanterar hemsidan är

Anita Grünbaum

Anita Grünbaum, Sandviken, f. 1937, dramapedagog, folkhögkollärare, läroboksförfattare, journalist. Ansvarig för Dramapedagogutbildningen, Västerbergs folkhögskola, Storvik, 1974-2002. Medverkade i forskningsprojektet DRACON International 1995-2005. Redaktör och ansv. utgivare DramaForum 2004-2016. Aktiv i Amnesty sedan 1972 med särskilt engagemang i asylfrågor. Aktiv i de lokala nätverken Barnkedjan med Barnkonventionen på agendan och Frivilliga i Sandviken för ensamkommande barn och flyktingar.

DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och medling. Med Margret Lepp. Studentlitteratur 2005. Lika och unika – dramapedagogik om minoriteter. Daidalos, 2009. anita.grunbaum@telia.com                                                                                                                                                                                                                          

Ingrid.InglanderIngrid Inglander, Hallstavik, f. 1931, fil mag med kompletterande utbildning i pedagogik och mänskliga rättigheter, har undervisat inom grundskola, gymnasium, universitet och lärarfortbildning. Har sedan tidigt 90-tal arbetat inom fredsrörelsen för utbildning i konflikthantering, bl a i Forum för fredstjänsts utbildningsgrupp, och med interkulturell förståelse. Ordförande i Sveriges Lärare för Fred 1995-2002, därefter dess sekreterare till 2010, sekreterare i Yrkesgrupper mot kärnvapen 2003-2012, och 2000-14 aktiv i Nätverket för kärnvapennedrustning, bl a med internationella konferenser, seminarier och utbildningsmaterial. ingrid.inglander@telia.com

Karin Esaiasson Sävedalen f 1952. Mellanstadielärare som främst arbetat inom vuxenutbildningen och på individuella programmet huvudsakligen med svenska,svenska som andraspråk och engelska. Har intresse av konflikthantering och är medlem i Svenska Patfoort-gruppen som använder och prövar metoden som arbetats fram av den belgiska fredsarbetaren och tränaren Pat Patfoort. Karin arbetar sedan 2020 med meny SKOLA.

                               

Karin Utas Carlsson. Foto Markus Carlsson

Karin Utas Carlsson, Jonstorp, f. 1943. Barnläkare, fil.dr. pedagogik 1999. Multidisciplinär avhandling om konflikter och fredsundervisning. Utbildad i medling vid Center for Konfliktløsning i Köpenhamn. Personalutvecklare i konflikthantering vid förskola, skola och fritidshem. Verksam i Fredsam (samarbetsorganisation för fredsrörelserna) och Yrkesgrupperna mot Kärnvapen, båda i Göteborg. Har företaget KSA, Konfliktlösning i skola och arbete, www.tradet.org.

k.utas.carlsson@gmail.com

Violence prevention and conflict resolution. A study of peace education in grades 4-6. Malmö,  1999.

Lära leva samman. Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik. KSA, 2001.

Hantera konflikter och förebygg våld. Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola  och fritidshem. Karin Utas Carlsson & Anette Rosenberg Kimblad. KSA, 2011. 

Livskunskap för livskvalitet. Red.: Karin Utas Carlsson, Claes Nordén & Valentin Sevéus. Sevéus,  Stiftelsen Ekskäret och Forum Livskunskap, 2013