Den goda skolan

Menyrubriken Den goda skolan avser det förebyggande arbetet, det arbete som ger den goda, trygga miljön i skolan.

Med ”den goda skolan” menar vi här en skola där elever och personal mår bra, en skola för lärande och utveckling. Vi inriktar oss särskilt på den psykosociala miljön som visat sig ha stor betydelse inte bara för den psykosociala hälsan utan också för inlärning. Fokus ligger här på de förhållningssätt som innebär att man ser, lyssnar på och respekterar varandra.

Det går emellertid inte att skilja ut det förebyggande arbetet från tidig konflikthantering, arbete med interkulturell förståelse, mänskliga rättigheter och demokrati – allt grundläggande för en god skolmiljö. Därför rekommenderar vi att du studerar även dessa menyer. Där presenteras närmare en rad olika sätt att arbeta, med exempel på undervisningsmaterial, lektioner och litteratur för fördjupning.

Här inleder vi med Cohens pyramid, som är vida spridd och använd inom pedagogik och lärarutbildning. Den visar hur konflikter kan hanteras på olika nivåer i den goda skolan. I första hand kommer det förebyggande arbetet att skapa en så god miljö att det bara sällan blir konflikter. I det ingår att eleverna får lära sig att hantera en konflikt utan våld. Här kan en fast anställd dramapedagog, liksom annan personal som är utbildad i ickevåldslig kommunikation och konflikthantering, vara till stor nytta.

I den följande undermenyn ger vi lektionsförslag som har att göra med det grundläggande behovet ”god självbild”. Det gör vi under metaforen ”Krukan”. Hur ett, oftast helt omedvetet, förtryckande förhållningssätt kan förgöra ett barns självförtroende visar vi i ”Peters dag”. Vi visar hur berättelsen kan användas i klassrummet för att bygga upp ett annat förhållningssätt.

Med hjälp av att skriva ner Sociala berättelser och seriesamtal kan läraren, konkret och enkelt där det behövs, tillsammans med eleverna komma fram till bättre sätt att bete sig i sociala situationer.

Kompissamtal – ett sätt att förebygga tystnad, våld och mobbning genom att göra det naturligt att tala om konflikter presenteras.

Det förhållningssätt och den samarbetsmetod som går under namnet CPS, Collaborative & Proactive Solutionssom barnpsykologen Ross W. Greene är grundare till, utgör det mest demokratiska beslutsfattande vi kan tänka oss. Det presenteras här kort under Samarbete, CPS, med länkar för vidare studier

Greenes metod och förhållningssätt fungerar utmärkt för elever med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och är utarbetad med tanke på dessa. Den fungerar också i allmänhet och på alla elever. Det finns emellertid mer än Greenes arbete för hjälp till dessa elever. Karin Utas Carlssons och Anette Rosenberg Kimblads bok “Hantera och förebygg våld” ger en hel del liksom denna hemsida. Ytterligare material har kommit till och dessa för vi in under en ny undermeny Undervisa elever med NPF.

ART, Agression Replacement Training, är en speciell metod som tränar elever i sociala färdigheter, ilskekontroll och moraliska dilemman. Detta sker i stor utsträckning med hjälp av korta rollspel. Man arbetar i grupper om c:a 6 personer; de kan utvidgas något, dock inte för arbete i helklass. Gruppen leds av en huvudtränare som har en medtränare.

Hur vi i den goda skolan kan arbeta för att förebygga mobbning – se vidare  under SKOLA/Mobbning!

Företrädarna för Livskunskap i skolan ser ämnet som en byggsten för att skapa Den goda skolan. I många skolor är huvudinnehållet i Livskunskap träning i att hantera konflikter konstruktivt, öva samarbete och utveckla goda relationer. Se www.forumlivskunskap.se